Title Image

Obowiązki pracodawcy i pracownika

Obowiązki pracodawcy i pracownika

Każdy pracownik biurowy, który nawiązał stosunek pracy ze swoim pracodawcą, objęty jest podstawowym zakresem praw i obowiązków. W zależności od rodzaju i aspektów umowy jaką zawarto, pracownikowi biurowemu przysługuje określony pakiet dodatków i świadczeń socjalnych. Stąd, prawidłowe sporządzenie umowy o pracę jest niezmiernie ważne. Pracownik biurowy zatrudniony w Gliwicach, jak i w każdym innym polskim mieście (pracownik biurowy Gliwice) powinien znać swoje podstawowe obowiązki wynikające z nawiązania stosunku pracy.  Do podstawowych obowiązków pracownika i pracodawcy należą:

 

Obowiązki pracodawcy:

 • zatrudnienia pracownika,
 • wypłacania pracownikowi wynagrodzenia za pracę,
 • zaznajamiania pracowników z ich zakresem obowiązków i sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach,
 • należytego organizowania pracy,
 • adaptacji pracowników podejmujących zatrudnienie po ukończeniu szkoły,
 • wpływania na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,
 • obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy,
 • obowiązek prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy  oraz akt osobowych pracowników,
 • obowiązek zaznajamiania pracowników z ich podstawowymi uprawnieniami.

Obowiązki pracownika:

 • przestrzeganie ustalonego czasu pracy,
 • przestrzeganie regulaminu pracy ustalonego porządku,
 • przestrzeganie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych,
 • dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienie oraz zachowanie w tajemnicy informacji których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
 • przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
 • przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

DODAJ KOMENTARZ