Strona główna   >   Oferty pracy   >   Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Śródmieście, mazowieckie / Warszawa, 2021-01-29

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Śródmieście
Komendant poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73761

Warunki pracy

Praca biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin, obsługa interesantów, sporadyczne wyjazdy służbowe. Budynek nie przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych, brak windy.

Zakres zadań

 • Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych poprzez analizowanie, opracowywanie i aktualizowanie procedur, przepisów i dokumentacji z obszaru ochrony informacji niejawnych, w szczególności dotyczących poziomu zagrożeń, planu ochrony informacji niejawnych, systemu przepustkowego, a także szacowanie ryzyk w tym obszarze (bezpieczeństwo osobowe, fizyczne i teleinformatyczne).
 • Prowadzenie zwykłych i kontrolnych postępowań sprawdzających oraz aktualizowanie wykazu osób zatrudnionych, pełniących służbę albo wykonujących pracę zlecone w Komendzie, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.
 • Nadzorowanie obsługi kancelaryjnej w Komendzie, w tym kierowanie pracą kancelarii jawnej i tajnej.
 • Planowanie, organizowanie i prowadzenie kontroli ochrony informacji niejawnych i przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji - okresowych i bieżących.
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz formułowanie i przedstawianie wynikających z nich wniosków Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień, a także innym, właściwym organom (w przypadkach określonych przepisami) w celu zapobieżenia występowania podobnych incydentów w przyszłości. Planowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych (podstawowych i uzupełniających) dla pracowników i żołnierzy Komendy, a także żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia .
 • Udział w opracowywaniu umów i instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego dotyczących zlecenia przedsiębiorcy wykonania umów lub zadań związanych z dostępem do informacji niejawnych.
 • Sporządzanie i przedkładanie Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień okresowych analiz, ocen, sprawozdań oraz wniosków dotyczących przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji o klauzuli TAJNE
 • Szkolenie specjalistyczne dla pełnomocnika i zastępcy pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych
 • znajomość: ustawy o ochronie informacji niejawnych, rozporządzenia MON w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, zarządzenia MON w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Te oferty mogą Cię zainteresować!