Strona główna   >   Oferty pracy   >   Stażysta (docelowo protokolant w wydziale ksiąg wieczystych)

Stażysta (docelowo protokolant w wydziale ksiąg wieczystych)

SĄD REJONOWY W WIELICZCE, małopolskie / Wieliczka, 2022-09-20

Dyrektor Sądu Rejonowego w Wieliczce

Zarządzeniem z dnia 12 września 2022 r. ogłasza nabór na staż urzędniczy

w Sądzie Rejonowym w Wieliczce w drodze konkursu

Wolne stanowisko: stażysta (docelowo protokolant w wydziale ksiąg wieczystych)

Liczba stanowisk: 1 stanowisko w pełnym wymiarze czasu pracy

Miejsce pracy:  Sąd Rejonowy w Wieliczce (Wydział Ksiąg Wieczystych w Wieliczce oraz Zamiejscowe Wydziały Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach i Skawinie)

 

Oznaczenie konkursu Adm.Wi-111-6/22

 

Konkurs zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. 2014.400)

 

I. Opis stanowiska pracy:

 • sporządzanie projektów wpisów,
 • wysyłanie korespondencji do stron,
 • prowadzenie dziennika odpisów w systemie informatycznym, rejestracja wstępna i szczegółowa wniosków wieczystoksięgowych,
 • sporządzenie odpisów z ksiąg wieczystych,
 • wydawanie zaświadczeń oraz odpisów z akt księgi wieczystej,
 • prowadzenie dziennika ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, rejestracja wstępna i szczegółowa wniosków i pism procesowych,
 • prowadzenie dziennika korespondencji ogólnej, rejestracja wstępna i szczegółowa,
 • wyszukiwanie ksiąg wieczystych do wniosków wieczystoksięgowych,
 • przyjmowanie stron,
 • układanie ksiąg wieczystych w archiwum,
 • wykonywanie innych czynności przewidzianych w regulaminie urzędowania sądów powszechnych i w przepisach szczególnych.

II. Wymagania, które winien spełniać kandydat na stanowisko stażysty.

 

Kandydować może osoba:

 • która cechuje się dokładnością
 • komunikatywna,
 • która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • o nie poszlakowej opinii,
 • która posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • posiadająca wykształcenie co najmniej średnie z maturą,
 • która posiada znajomość techniki biurowej,
 • legitymująca się bardzo dobrą znajomością techniki pracy biurowej, w tym umiejętnością posługiwania się sprzętem komputerowym (bezbłędne pisanie na komputerze),

III. Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku oraz znajomość programu SOWKW oraz CI,
 • odporność na stres,
 • kreatywność i zdolność analitycznego myślenia,
 • systematyczność i umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • prezentować wysoki poziom kultury osobistej,
 • doświadczenie w pracy biurowej w sądzie, prokuraturze.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Wieliczce ze wskazaniem sygnatury konkursu
 2. CV o przebiegu zatrudnienia,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 4. oświadczenie:
     a. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
     b. o niekaralności w tym za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
     c. że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z   
         oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji,
  Dokumenty do uzupełnienia wykazane w pkt 3 – 5 do pobrania ze strony www.wieliczka.sr.gov.pl,
 6. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 7. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz dodatkowe kwalifikacje,

Komplet dokumentów należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie

 

do 26 września 2022 r.

 

osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) pod adres:

 

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Oddział Administracyjny

ul. Janińska 25

32 - 020 Wieliczka

z dopiskiem: „Konkurs - Adm.Wi-111-6/22

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Konkurs na staż urzędniczy składa się z trzech etapów.

 • Etap pierwszy: selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 • Etap drugi: praktyczny sprawdzian umiejętności,
 • Etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna.

 

Lista osób zakwalifikowana do drugiego etapu - praktycznego sprawdzianu umiejętności - zostanie ogłoszona w dniu 30 września 2022r. na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Wieliczce www.wieliczka.sr.gov.plz równoczesnym podaniem terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu konkursu.

Sąd Rejonowy w Wieliczce nie odsyła dokumentów osobom niedopuszczonym w I etapie konkursu do dalszych etapów. Mogą one być odebrane osobiście w siedzibie Sądu w terminie 14 dni od dnia upowszechnienia informacji o wynikach konkursu. Po tym terminie zostaną zniszczone.

Te oferty mogą Cię zainteresować!