Strona główna   >   Oferty pracy   >   Stażysta docelowo protokolant sądowy

Stażysta docelowo protokolant sądowy

SĄD REJONOWY W WIELICZCE, małopolskie / Wieliczka, 2024-05-05

Dyrektor Sądu Rejonowego w Wieliczce

Zarządzeniem z dnia 22 kwietnia 2024 r. ogłasza nabór na stanowisko stażysty w wydziale orzeczniczym Sądu Rejonowego w Wieliczce ul. Janińska 25

32-020 Wieliczka, w drodze konkursu

Wolne stanowisko stażysta docelowo protokolant sądowy
Liczba stanowisk 1 stanowisko w pełnym wymiarze czasu pracy 
Miejsce pracy Sąd Rejonowy w Wieliczce ul. Janińska 25
Oznaczenie konkursu Adm.Wi.110.3.2024

Konkurs zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. 2014.400) .

 

I. Opis stanowiska pracy:

 • prowadzenie referatu orzecznika,
 • protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,
 • przygotowanie wokand na posiedzenia (dołączanie dowodów doręczenia, sporządzanie wokand),
 • rozpisywanie spraw, wypisywanie oraz wysyłanie wezwań i zawiadomień do stron, pełnomocników, biegłych i świadków,
 • wysyłanie prawomocnych orzeczeń do stron i urzędów oraz odpisów pism procesowych,
 • zakładanie akt zastępczych,
 • przepisywanie orzeczeń, uzasadnień i wysyłanie ich stronom postępowania lub ich pełnomocnikom,
 • wprowadzanie danych z akt do systemu komputerowego i obsługa sądowych programów komputerowych,
 • wysyłanie prawomocnych orzeczeń do stron i urzędów oraz odpisów pism procesowych,
 • sporządzanie zarządzeń wypłaty dla biegłych i adwokatów,
 • wykonywanie innych czynności przewidzianych w regulaminie urzędowania sądów powszechnych i w przepisach szczególnych,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

II Wymagania niezbędne, które winien spełniać kandydat na stanowisko.

 
Kandydować może osoba:

 • która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • o nieposzlakowanej opinii,
 • która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • która posiada wykształcenie co najmniej średnie z maturą,
 • która posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność koncentracji i samodzielnej pracy;
 • bardzo dobrą znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętnością posługiwania się sprzętem komputerowym (szybkie, bezbłędne pisanie na komputerze),
III. Wymagania dodatkowe:
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku oraz znajomość programu Sawa firmy Currenda,
 • kreatywność i zdolność analitycznego myślenia,
 • systematyczność i umiejętność organizacji pracy,
 • doświadczenie w pracy biurowej w sądzie, prokuraturze,
 • wysoki poziom kultury osobistej,
 • odpowiedzialność,
 • odporność na stres.
IV. Wymagane dokumenty:
 1. podanie adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Wieliczce ze wskazaniem sygnatury konkursu,
 2. CV o przebiegu zatrudnienia,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 4. oświadczenie:
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • o niekaralności w tym za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
  • że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji,
  Dokumenty do uzupełnienia wykazane w pkt 3 – 5 do pobrania ze strony www.wieliczka.sr.gov.pl, w zakładce Oferty pracy – Konkursy
 6. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 7. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz dodatkowe kwalifikacje.
w przypadku, wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych w sytuacji poszukiwania kandydatów do zawarcia umów na zastępstwo, należy złożyć dodatkowe oświadczenie – do pobrania ze strony: wieliczka.sr.gov.pl.
 
Komplet dokumentów należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie

 
do 6 maja 2024 r.
 
osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
 
Sąd Rejonowy w Wieliczce
Oddział Administracyjny
ul. Janińska 25
32 - 020 Wieliczka
 
z dopiskiem: „Konkurs - Adm.Wi.110.11.2024
 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Konkurs na staż urzędniczy składa się z trzech etapów.
 
Etap pierwszy: selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
Etap drugi: praktyczny sprawdzian umiejętności,
Etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna.
 
Lista osób zakwalifikowana do drugiego etapu - praktycznego sprawdzianu umiejętności - zostanie ogłoszona w dniu 9 maja 2024 r. na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Wieliczce www.wieliczka.sr.gov.pl w zakładce Oferty pracy – Konkursy z równoczesnym podaniem terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu konkursu.
 
Sąd Rejonowy w Wieliczce nie odsyła dokumentów osobom niedopuszczonym w I etapie konkursu do dalszych etapów. Mogą one być odebrane osobiście w siedzibie Sądu w terminie 14 dni od dnia upowszechnienia informacji o wynikach konkursu. Po tym terminie zostaną zniszczone.

Te oferty mogą Cię zainteresować!