Strona główna   >   Oferty pracy   >   Specjalista w Wydziale Obiektów Inżynierskich i Ochrony Środowiska stanowisko ds. administracyjno-biurowych

Specjalista w Wydziale Obiektów Inżynierskich i Ochrony Środowiska stanowisko ds. administracyjno-biurowych

Zarząd Dróg Miejskich, mazowieckie / Warszawa, 2022-06-17

Zarząd Dróg Miejskich

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

specjalista w Wydziale Obiektów Inżynierskich i Ochrony Środowiska

stanowisko ds. administracyjno-biurowych

Specjalista w Wydziale Obiektów Inżynierskich i Ochrony Środowiska stanowisko ds. administracyjno-biurowych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 33/2022
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
 • prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących – nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów, obsługa SIGNUM.
 • sporządzanie projektów pism, odpowiedzi, upoważnień, pełnomocnictw, wykazów, zestawień itp.
 • obsługa kancelaryjno-biurowa, udzielanie w zakresie swoich zadań odpowiedzi oraz współpraca z komórkami organizacyjnymi ZDM oraz podmiotami i organami zewnętrznymi w zakresie prowadzonych spraw.
 • wspieranie bieżącej pracy komórki merytorycznej, zapewnienie zaopatrzenia i obsługi administracyjno - gospodarczej.
 • przygotowywanie dokumentów do przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie działalności wydziału na podstawie Regulaminu Zamówień publicznych ZDM i Pzp
 • przygotowywanie dokumentacji i sporządzanie umów w postępowaniach przetargowych w porozumieniu z
 • działem prawnym
 • nadzór nad realizacją postępowań w zakresie zamówień publicznych
 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w szczególności: kontrolowanie zgodności każdego
 • wykonanego działania z obowiązującymi aktami prawa (zarówno ogólnie obowiązującego, jak i z aktami
 • prawa wewnętrznego); ujawnianie: niegospodarnego, niecelowego, nierzetelnego, niesumiennego,
 • nieterminowego działania, marnotrawstwa majątku ZDM oraz ewentualnych nadużyć.
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie: średnie o profilu ekonomiczno- administracyjnym lub wyższe o specjalności prawo, administracja, ekonomia, finanse, zarządzanie lub pokrewne
 • minimum 3 lata stażu pracy przy wykształceniu średnim, minimum 2 lata stażu przy wykształceniu wyższym
 • minimum 1 rok stażu pracy w administracji publicznej
 • prawo jazdy kat. B
 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych oraz niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe:
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office 365
 • mile widziane doświadczenie na stanowisku związanym z przygotowywaniem postępowań o zamówienie publiczne
 • znajomość aktualnych przepisów w zakresie zamówień publicznych, KPA
 • umiejętność obsługi platformy e-zamówienia, SIGNUM
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, sumienność, samodzielność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, zaangażowanie, odporność na stres, gotowość do doskonalenia zawodowego, dbałość o dobrą opinię własną i pracodawcy, postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej
Warunki pracy na danym stanowisku:
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • praca w terenie w granicach m. st. Warszawy
 • prowadzenie pojazdu służbowego
 • praca w biurze (wysoki parter, budynek nie przystosowany do wózków inwalidzkich)
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie* - podpisany odręcznie
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących wymagany staż pracy (zaświadczenie o zatrudnieniu z aktualnego miejsca pracy potwierdzające ww. wymagania stażowe)
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw  publicznych, oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,*
 • dodatkowo można złożyć referencje, rekomendacje, kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień i umiejętności przydatnych na danym stanowisku
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji*
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać  z  uprawnienia,  o  którym  mowa  w  art.  13a  ust.  2  ustawy  z  dnia  21  listopada  2008  r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. 2019 r. poz. 1282 j.t ze zm.)
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZDM

Administratorem w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Miejskich (ZDM), ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22-55-89-100, reprezentowany przez Dyrektora ZDM (dalej jako „Administrator”).

1. Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na ww. stanowisko.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 i art. 13 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 tj. ze zm.) będą przetwarzane w oparciu
o art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”).

2. Odbiorcy danych

Dostęp do Pani/Pana Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

 • upoważnieni pracownicy Administratora: pracownicy Wydziału Spraw Pracowniczych ZDM oraz członkowie Komisji ds. rekrutacji.

4. Transfer danych do państw trzecich (państw spoza EOG)

Pani/Pana Dane Osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

5. Okres przechowywania danych

Dane Osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru ( w związku z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 tj. ze zm.) a następnie zostaną komisyjnie zniszczone.

6. Zasady gromadzenia danych

 • Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne jednak niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, przez kandydata do pracy spowoduje, że otrzymana oferta zatrudnienia nie będzie przez ZDM rozpatrywana.

7. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

 • prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania;
 • prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art.17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”);
 • prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO;
 • prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody;
 • prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO;
 • prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec jej profilowania w celach marketingowych, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych tej osoby jest związane z takim marketingiem bezpośrednim

8. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD).

Telefon kontaktowy do IOD:tel. 22 55 89 333

9. Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie
w kancelarii ZDM lub przesłanie pocztą na poniższy adres do dnia 20.06.2022 r.

 

Zarząd Dróg Miejskich

Wydział Spraw Pracowniczych
i Płacowych

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

tel. 22 5589160


z dopiskiem na kopercie:

 

33/2022 - specjalista w Wydziale Obiektów Inżynierskich i Ochrony Środowiska

stanowisko ds. drogowych obiektów inżynierskich


* Kwestionariusz oraz druki oświadczeń do pobrania na stronie www.zdm.waw.pl

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres do dnia 20.06.2022 r.

Te oferty mogą Cię zainteresować!

2022-06-30

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

mazowieckie, Warszawa

2022-06-30

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

mazowieckie, Warszawa

2022-06-30

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

mazowieckie, Warszawa

2022-06-30

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

mazowieckie, Warszawa