Strona główna   >   Oferty pracy   >   Specjalista w Dziale Obsługi Publiczności

Specjalista w Dziale Obsługi Publiczności

Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum, mazowieckie / Warszawa, 2023-01-23

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej
poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Specjalista w Dziale Obsługi Publiczności
Miejsce pracy: Warszawa
Zakres czynności:
 • Obsługa Punktu Informacyjnego Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum;
 • Gromadzenie informacji dotyczących funkcjonowania Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum oraz wydarzeń odbywających się w Zamku;
 • Udzielanie informacji dotyczących funkcjonowania Zamku Królewskiego w Warszawie –Muzeum oraz wydarzeń odbywających się w Zamku;
 • Prezentacja materiałów reklamowych do wystaw czasowych i ekspozycji zamkowych;
 • Prowadzenie wewnętrznej informacji o zmianach tras oraz nadzór nad dyżurami merytorycznymi;
Wymagania:
 • wykształcenie min. Wyższe związane z kulturą lub turystyką;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku tj. obsługi publiczności w instytucji kultury lub instytucji turystycznej;
 • dodatkowym atutem będzie wiedza z zakresu historii oraz historii sztuki w tym wiedza
  o Zamku Królewskim w Warszawie – Muzeum;
 • biegła obsługa komputera w tym pakietu Ms Office;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, dodatkowym atutem będzie komunikatywna znajomość drugiego języka obcego;
 • dobra organizacja pracy;
 • uprzejmość, umiejętność komunikacji oraz asertywność;
Oferujemy:
 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę (pełny etat) w renomowanej instytucji;
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie
  do wczasów pod gruszą, dofinansowanie do kart sportowych);
 • prywatna opieka medyczna finansowana przez Pracodawcę;
 • miłą atmosferę pracy;
 • praca zgodna z harmonogramem.
Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych oświadczenia o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, wykraczających poza zakres wskazany w kodeksie pracy, dla potrzeb niezbędnychdo realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie”

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@zamek-krolewski.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) i przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy , a w przypadku dobrowolnego podania szerszego zakresu danych osobowych niż wymagany przepisami kodeksu pracy, podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia rekrutacji. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami będą także podmioty świadczące na rzecz administratora usługi związane z zabezpieczeniem jego bieżącej działalności, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator korzysta z usług dostarczanych przez Google LLL, w związku z tym Pani/Pana dane osobowe zostaną ujawnione temu podmiotowi (oraz podmiotom z nim współpracującym, tj. świadczącym usługi na jego rzecz). Google LLL działa poza EOG (Europejskim Obszarem Gospodarczym), tj. w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ponieważ Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych w wymienionych państwach, przekazanie danych tym podmiotom nastąpi na podstawie art. 46 ust. 2 lit. c RODO, tj. na podstawie umowy zawierającej standardowe klauzule ochrony danych, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub ograniczenia przetwarzania. W przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
7. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa pracy jest obowiązkowe, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zawarcia umowy o pracę. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza RODO.
9. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu ani na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

Te oferty mogą Cię zainteresować!