Strona główna   >   Oferty pracy   >   Technik ds. informatycznych Helpdesk

Technik ds. informatycznych Helpdesk

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy, mazowieckie / Warszawa, 2022-07-06

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, to największa placówka onkologiczna w Polsce, aktywnie prowadząca badania nad rozwojem metod leczenia Pacjentów onkologicznych, kształcąca nowe kadry medyczne i naukowe w tym kierunku, współpracująca z zagranicznymi placówkami i instytutami zajmującymi się tematyką profilaktyki i walki z nowotworami. Misją Instytutu jest tworzenie nowej wiedzy w dziedzinie onkologii i standardów postępowania w celu przeciwdziałania chorobom nowotworowym i leczenia Pacjentów. W realizacji celów Instytut opiera się zarówno na nowoczesnych technologiach i metodach badawczych, jak i na wysoko wykwalifikowanych i odpowiedzialnych pracownikach i zaangażowanej kadrze naukowej.

 

Aktualnie do naszego Zespołu poszukujemy kandydatów/tek na stanowisko

Technik ds. informatycznych Helpdesk
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ITH/26B/2022
Wymagania:
 • Wykształcenie związane z informatyką
 • Minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Praktyczna znajomość zagadnień sieci LAN, WAN, wireless, w zakresie wystarczającym do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania sieci
 • Podstawowa znajomość Active Directory, konfiguracji i diagnostyki sieci komputerowych
 • Dobra znajomość sprzętu komputerowego i konfiguracji sprzętu audio video
 • umiejętność przygotowania video konferencji (np. Teams)
 • Znajomość systemów operacyjnych MS Windows na poziomie administracyjnym
 • Dobra znajomośćoprogramowania użytkowego, biurowego narzędziowego
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Mile widziana znajomość systemów szpitalnych
 • Mile widziana znajomość systemów audiowizualnych
Do zadań na ww. stanowisku należeć będzie między innymi:
 • Bieżąca pomoc użytkownikom systemów informatycznych
 • Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów technicznych związanych ze sprzętem oraz oprogramowaniem
 • Instalacja i konfiguracja stacji roboczych
 • Instalacja, aktualizacja i konfiguracja oprogramowania
 • Przygotowania video konferencji (np. Teams)
 • Rejestrowanie i obsługa zgłoszeń od pracowników - telefonicznie i w systemie elektronicznym
 • inwentaryzacja sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz licencji oprogramowania
 • Kontakt z serwisem urządzeń peryferyjnych
 • Kontakt z serwisem dostawców systemów informatycznych
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Warunki do poszerzania wiedzy praktycznej
 • Pracę w placówce o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Pracę w zgranym zespole
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami/kami

Prosimy o zawarcie w przesyłanej aplikacji zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie ul. W. K. Roentgena 5 na potrzeby realizacji procesu rekrutacji na oferowane stanowisko.”

Informacja dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

1. Administratorem danych jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (02-781), ul. Roentgena 5.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Adres - Warszawa (02-781), ul. Roentgena 5, nr telefonu: 22 54-62-889.
3. Cele przetwarzania danych osobowych:
Dane osobowe kandydatów do pracy są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych.4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego.
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 poz. 108, z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze.
5. Informacje o odbiorcach danych osobowych: Dane osobowe kandydatów do pracy nie są ujawniane innym odbiorcom.
6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: Dane osobowe są przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, ale nie dłużej niż 3 miesiące od dnia przesłania CV.
7. Uprawnienia z art. 15-21 RODO:
Przysługują Pani/Panu prawa do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
8. Prawo do wniesienia skargi:
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
9. Obowiązek podania danych
Podanie przez kandydatów do pracy danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi uwzględnienie Pani/Pana w prowadzonym procesie rekrutacyjnym.
10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

Te oferty mogą Cię zainteresować!