Strona główna   >   Oferty pracy   >   Stażysta

Stażysta

SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, mazowieckie / Warszawa, 2022-11-01

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE

ogłasza konkurs o sygnaturze K-110-33/22 na wolne stanowisko


I. Miejsce świadczenia pracy: al. „Solidarności” 127, ul. Czerniakowska 100, ul. Płocka 9,

ul. Płocka 5, ul. Przyokopowa 33.


II. Liczba wolnych miejsc na umowę na czas określony: 1


III. Z naszej strony oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stałe godziny pracy 7:00 – 15:00,
 • wynagrodzenie po podpisaniu umowy o pracę na czas określony: 3.798,00 zł brutto, po ukończonym stażu urzędniczym i podpisaniu umowy o pracę na czas nieokreślony: 4.198,00 zł brutto,
 • trzynastą pensję zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz szeroki wachlarz świadczeń socjalnych,
 • zakup ubezpieczenia na życie, opieki medycznej oraz karty sportowej,
 • pakiet szkoleń wewnętrznych oraz zewnętrznych,
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia oraz wiedzy,
 • interesującą, pełną wyzwań pracę w zgranym zespole.

IV. Będziesz odpowiedzialny za:

 • sporządzanie projektów pism zgodnie z wytycznymi przełożonego i/lub sędziego,
 • wykonywanie prac administracyjno – biurowych oraz innych czynności zleconych przez przełożonego,
 • czuwanie nad prawidłowym i terminowym tokiem spraw w powierzonym referacie,
 • protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,
 • zapewnienie techniczno - organizacyjne warunków do prawidłowego przebiegu postępowań sądowych.

V. Poszukujemy osoby, która:

 • posiada wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny,
 • posiada umiejętność obsługi komputera (mile widziane biegłe pisanie na klawiaturze),
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowaną opinia,
 • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone wobec niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Podanie o zatrudnienie na powyższym stanowisku adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie (z zaznaczeniem sygnatury konkursu).
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
 • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej wraz z maturą lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji.
 • Pisemne oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 • Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na stanowisko protokolanta sądowego.
 • Mile widziane referencje i opinie od poprzednich pracodawców.

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie

IV. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne wymienione w punkcie VII z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy
złożyć w terminie do 7 listopada 2022 r. osobiście bądź drogą listowną (decyduje data stempla
pocztowego) do:

 

Oddział Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie
al. „Solidarności” 127

pok. 407A, IV

00-898 Warszawa

 

Uprzejmie informujemy, że oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Te oferty mogą Cię zainteresować!