Strona główna   >   Oferty pracy   >   Stażysta p.o. Księgowy

Stażysta p.o. Księgowy

Sąd Okręgowy w Lublinie, lubelskie / Lublin, 2022-09-02

Ogłoszenie numer: 7421436, z dnia 2022-09-02

Ogłoszenie

Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie o konkursie na stanowisko

stażysty p.o. księgowego – w Sądzie Okręgowym w Lublinie

z dnia 19 sierpnia 2022 r.

Stażysta p.o. Księgowy

Miejsce pracy: Lublin

Nr Ref.: D. Kd. 111-15/22

 

Opis stanowiska

Dyrektor Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43  ogłasza konkurs na stanowisko stażysty p.o. księgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie, który zarejestrowany jest pod numerem D.Kd. 111-15/22 na 2 stanowiska w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Zakres zadań wykonywanych na tych stanowiskach pracy to między innymi:

 • sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym, kompletowanie i dekretowanie dowodów księgowych,
 • ewidencja dokumentów związanych z postępowaniem sądowym w module PSCD i w module HR systemu ZSRK,
 • ewidencja analityczna w zakresie zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa w systemie ZSRK SAP z wykorzystaniem aplikacji ZDOB,
 • ewidencja w zakresie przypisów, uiszczeń i odpisów należności w systemie ZSRK SAP,
 • ewidencja i realizacja (wypłata) zwrotów z dochodów budżetowych zgodnie z zarządzeniami i postanowieniami wydziałów merytorycznych,
 • analiza wprowadzonych zapisów, uzgadnianie kont, raportowanie,
 • uzgadnianie i potwierdzanie sald z kontrahentami,
 • przygotowanie płatności na podstawie zaewidencjonowanych dokumentów z wykorzystaniem funkcjonalności B2B lub alternatywnego kanału bankowości elektronicznej,
 • przygotowywanie analiz z powierzonego obszaru działalności,
 • terminowe archiwizowanie dokumentów finansowych z powierzonego obszaru działalności.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne na poziomie studiów pierwszego stopnia (ekonomia, finanse, rachunkowość, finanse publiczne, itp.),
 • w przypadku wykształcenia wyższego innego niż ekonomiczne na poziomie studiów pierwszego stopnia konieczne: ukończone ekonomiczne studia podyplomowe lub średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna lub minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w księgowości,
 • praktyczna znajomość programów MS Office Excel, MS Office Word,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • nieprowadzone przeciwko osobie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe (preferowane):

 • zdolności analityczne,
 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,
 • kreatywność,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie oraz umiejętność interpretacji w/w przepisów,
 • praktyczna znajomość systemu finansowo-księgowego SAP.

Wymagane dokumenty:

 • własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na staż urzędniczy (ze wskazaniem sygnatury konkursu),
 • własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy (dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie) zgodnie z załącznikiem nr 1,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z załącznikiem nr 2,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Załączniki wymienione w wymaganych dokumentach dostępne na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Lublinie w zakładce „Oferty Pracy”.

 

Do wymaganych dokumentów kandydat może dołączyć inne odpisy zaświadczeń
o ukończonych kursach i nabytych uprawnieniach związanych z etatem, na który się zgłasza.

 

Zasady przeprowadzenia konkursu:

 

Konkurs przeprowadzany będzie w trzech etapach przez komisję powołaną przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie:

 • pierwszy etap – weryfikacja dokumentów,

 • drugi etap – praktyczny sprawdzian umiejętności,

 • trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Etap pierwszy polegać będzie na weryfikacji:

 • czy kandydat spełnia określone w ogłoszeniu wymagania niezbędne,

 • czy kandydat złożył wszystkie wymagane dokumenty, własnoręcznie podpisane,

 • czy wymagane dokumenty zostały złożone w wyznaczonym ogłoszeniem konkursowym miejscu i terminie.

Etap drugi konkursu polegać będzie na :

 • sprawdzeniu wiedzy z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, znajomości systemu ZSRK w formie testu, za który będzie można uzyskać maksymalnie 6 pkt;

 • zadaniach praktycznych w środowisku MS Office, za które będzie można uzyskać maksymalnie 4 pkt.

Na wyżej opisane zadania przewiduje się 80 minut.

 

Do trzeciego etapu konkursu przechodzą osoby, które uzyskają w sumie co najmniej 60% punktów z obu zadań, czyli otrzymają co najmniej 6 pkt.

 

Etap trzeci konkursu polegać będzie na:

 • weryfikacji umiejętności kandydata dotyczących wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań, jakie wykonywane są na stanowisku pracy, którego dotyczy konkurs, w tym: ocena wykształcenia, doświadczenia, dodatkowych kwalifikacji i umiejętności, poprawności wykonania zadań przewidzianych w etapie drugim, zwięzłości i stylu wypowiedzi oraz poziomu motywacji do pracy na danym stanowisku,

 • w wyniku etapu trzeciego kandydat może otrzymać 0-5 punktów.

 

Termin składania aplikacji

 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Dyrektora (pokój Nr 32) Sądu Okręgowego w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 do dnia 26 sierpnia 2022 r.

(w przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego).

 

Informacja dodatkowa

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. 2014 poz. 400), oraz Regulamin przeprowadzania konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Lublinie (do wglądu w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Lublinie).


Przewidywany termin zatrudnienia: wrzesień/październik 2022 r.

 

Sposób informowania:

 • Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnych etapów konkursu umieszczona będzie na stronie BIP Sądu Okręgowego w Lublinie www.lublin.so.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”.

 • Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu w tutejszym Sądzie można uzyskać telefonicznie w Oddziale Kadr – tel. 81 46-01-050, 81 46-01-054.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Te oferty mogą Cię zainteresować!