Strona główna   >   Oferty pracy   >   Stażysta (docelowo po odbyciu stażu urzędniczego - inspektor) w Oddziale Gospodarczym Sądu Rejonowego

Stażysta (docelowo po odbyciu stażu urzędniczego - inspektor) w Oddziale Gospodarczym Sądu Rejonowego

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, mazowieckie / Warszawa, 2022-09-08

Ogłoszenie numer: 7415220, z dnia 2022-09-08

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Dyrektor Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko stażysty (docelowo po odbyciu stażu urzędniczego - inspektora)

w Oddziale Gospodarczym Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

 

Liczba wolnych miejsc – 1 (umowa o pracę na czas określony)

 

Miejsce świadczenia pracy: Warszawa, al. „Solidarności” 58, ul. Miodowa 21, ul. Ogrodowa 51A, ul. Płocka 9/11B, ul. Chłodna 64przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Stażysta (docelowo po odbyciu stażu urzędniczego - inspektor) w Oddziale Gospodarczym Sądu Rejonowego

Miejsce pracy: Warszawa

Nr Ref.: Kd-111-18/2022

 

Opis stanowiska

 • Przygotowywanie i przeprowadzanie procedur o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku, Prawo Zamówień Publicznych dla postępowań o wartości większej lub równej 130 tys. zł netto.
 • Przygotowywanie i przeprowadzanie procedur o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o wewnętrzny Regulamin w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, których wartość nie przekracza 130 tys. zł netto.
 • Zamieszczanie i udzielanie wymaganych przepisami prawa informacji o prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz Regulaminami zamówień publicznych.
 • Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i ewidencją zawartych przez Sąd umów, w tym umów najmu powierzchni. Współpraca w tym zakresie z radcą prawnym.
 • Kontrolowanie faktur, opisywanie ich pod względem merytorycznym.
 • Sporządzanie sprawozdań na potrzeby jednostki.
 • Udział w przygotowaniu procedur oraz instrukcji obowiązujących w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe min. I stopnia,
 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakietu MS – Office Word i Excel),
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,

 • znajomość zagadnień z zakresu ustawy Prawo budowlane,

 • znajomość programu SAP,

 • praktyczna umiejętność sporządzania umów,

 • prawidłowe redagowanie pism, dokumentów i informacji,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • umiejętność planowania i organizowania własnej pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • Podanie o przyjęcie na w/w stanowisko skierowane do Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie ze wskazaniem sygnatury konkursu, z danymi kontaktowymi (tel., mail).

 • Kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie.

 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe min. I stopnia.

 • Kserokopie innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje.

 • Oświadczenia:

  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

  • oświadczenie, że nie jest prowadzone w stosunku do kandydata postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe,

  • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe

  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów rekrutacji oraz o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie.

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Wynagrodzenie miesięczne brutto - 4 000 zł oraz dodatek za wysługę lat, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego,
 • Stałe godziny pracy: 8.00-16.00,
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynasta pensja),
 • Możliwość korzystania z:
  • Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie wypoczynku, pożyczki, zapomogi),
  • preferencyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej i karty Multisport,
  • dofinansowanie zakupu okularów i soczewek.

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie. Wzór oświadczeń znajduje się na stronie internetowej Sądu.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:


Oferty pracy z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy składać w zamkniętych, podpisanych kopertach, z dopiskiem „Konkurs na staż urzędniczy Kd-111-18/2022”, w terminie od dnia 17 sierpnia 2022 roku do dnia 16 września 2022 roku osobiście (Oddział Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przy ul. Miodowej 21) bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Oddział Kadr, al. Solidarności 58, 00-240 Warszawa.

 

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze i będzie składał się z trzech etapów:

 • etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 • etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności z zakresu obsługi komputera w tym szybkiego pisania oraz testu z wiedzy.
 • etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w dniu 21 września 2022 roku wraz z dokładną datą konkursu.

 

Po zakończeniu konkursu, dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:

 • zostaną zatrudnieni w wyniku konkursu – będą dołączone do akt osobowych,
 • zostaną umieszczeni na liście rezerwowej – przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, a następnie (w przypadku niezatrudnienia danego kandydata) zostaną komisyjnie zniszczone, w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami,
 • nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej – zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 14 dni od zakończenia procedury konkursowej,
 • kandydaci mogą odebrać zgłoszone na niniejszy konkurs dokumenty w terminie do 14 dni od dnia zakończenia procedury konkursowej. Dokumenty są do odebrania w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przy. ul. Miodowej 21.

Informacje dodatkowe:

 • Informacja o wyniku naboru w konkursie zostanie umieszczana na stronie internetowej Sądu https://mokotow.sr.gov.pl/.

 • Informacja dodatkowa dotycząca konkursu pod numerami telefonów: (22) 531-42-04; (22) 531-44-04; (22) 531-44-23.

 • Dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie będą przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz przepisów wykonawczych.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Te oferty mogą Cię zainteresować!

dzisiaj

AstraZeneca Pharma

mazowieckie, Warszawa

dzisiaj

Uniwersytet Morski w Gdyni

pomorskie, Gdynia

dzisiaj

Bank Pocztowy S.A.

mazowieckie, Warszawa