Strona główna   >   Oferty pracy   >   Staż urzędniczy

Staż urzędniczy

Sąd Okręgowy w Lublinie, lubelskie / Lublin, 2023-01-19

Ogłoszenie numer: 7874475, z dnia 2023-01-19

Ogłoszenie

Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie

o konkursie na staż urzędniczy, docelowo na stanowisko

inspektora w Oddziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Lublinie

Staż urzędniczy

Miejsce pracy: Lublin

Nr Ref.: D.Kd.111-1/23

 

Opis stanowiska

Dyrektor Sądu Okręgowego w Lublinie ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Oddziale Gospodarczym, docelowo zatrudnienie na stanowisku inspektora w Oddziale Gospodarczym.

 

Liczba stanowisk - 1

Przewidywany termin zatrudnienia: luty 2023 r.

Oznaczenie konkursu - Nr D.Kd.111-1/23


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy w ramach posiadanych uprawnień,
to między innymi:

 • Prowadzenie wszelkich spraw związanych z gospodarowaniem flotą samochodową w tym m.in.

  • zarządzanie czasem pracy kierowców,

  • tworzenie tygodniowych planów wyjazdów na podstawie wpływających wniosków,

  • wydawanie kart drogowych kierowcom,

  • prowadzenie raportów dyspozytorskich kierowców,

  • prowadzenie kart ewidencyjnych kosztów eksploatacji samochodów służbowych,

  • prowadzenie kontrolek zużycia materiałów pędnych,

  • prowadzenie miesięcznych wykazów godzin pracy przepracowanych przez kierowców,

  • przygotowywanie miesięcznych not obciążeniowych zgodnie z porozumieniami zawartymi z Sądem Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie i Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w zakresie dot. eksploatacji samochodów służbowych, sporządzanie sprawozdania z eksploatacji pojazdów samochodowych (półroczne i roczne) dla Ministerstwa Sprawiedliwości,

  • składanie zapotrzebowań planistycznych i zamówień na paliwa silnikowe.

 • Realizacja zadań w Systemie Zarządzania Majątkiem – tworzenie obiektów i lokalizacji oraz bieżące uzupełnianie zmian.

 • Weryfikacja należności w postaci obciążeń najemców lokali wynajmowanych przez Skarb Państwa – Sąd Okręgowy w Lublinie i podległe sądy rejonowe kosztami mediów, podatków, ubezpieczenia, trwałego zarządu i innych zgodnie z umowami najmu oraz przekazywanie ww. informacji do Oddziału Finansowego celem wystawienia dokumentów finansowych
  i przekazanie ww. dokumentów najemcom.

 • Wypełnianie deklaracji podatkowych od nieruchomości zarządzanych przez Sąd Okręgowy w Lublinie.

 • Prowadzenie spisów i rejestrów (w tym rejestru umów) prowadzonych przez Oddział Gospodarczy.

 • Prowadzenie umowy na dostawę pieczęci oraz tablic.

 • Realizowanie wniosków na drobne zakupy (artykuły spożywcze, kwiaty), usługi (brakowanie dokumentacji, naprawy sprzętu RTV/AGD, dorabianie kluczy).

 • Prowadzenie umów na usługi tzw. złotej rączki – drobnych napraw realizowanych na rzecz podległych sądów rejonowych.

 • Wysyłanie korespondencji Oddziałowej.

 • Opracowywanie projektów zarządzeń/procedur w zakresie powierzonych zadań oraz inicjowanie zmian w przypadku wystąpienia zmiany przepisów prawnych lub stanu faktycznego,

 • Opracowywanie projektów pism i wszelkich dokumentacji w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonych zadań,

 • Udział w opracowywaniu sprawozdań z działalności sądów w zakresie wykonywanych zadań.

 • Kompleksowe prowadzenie spraw w zakresie umów zleconych do realizacji/kontrolowania, w tym:

  • opracowanie niezbędnej dokumentacji,

  • kontrolowanie maksymalnej wartości umowy,

  • kontrolowanie terminu obowiązywania umowy,

  • przygotowanie przy współpracy ze specjalistami ds. zamówień publicznych niezbędnych dokumentów (zgodnie z ustawą PZP i przyjętym regulaminem) o udzielenie zamówień publicznych w tym m.in. opisu przedmiotu zamówienie, szacunku.

  • pełnienie nadzoru nad prawidłowością realizacji umowy przez wykonawcę,

  • ocena i odbiór powykonawczy prac/usług realizowanych w związku z powierzonymi obowiązkami.

 • Ocena merytoryczna rozliczeń finansowych/ faktur z powierzonego zakresu czynności.

 • Prowadzenie bieżącej i okresowej sprawozdawczości w zakresie działalności Oddziału.

Wymagania

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie (zdany egzamin maturalny),
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku
  (z uwzględnieniem pracy na wysokości),
 • znajomość technik biurowych oraz praktycznej znajomości środowiska Windows, MS Office, Excel.

Wymagania dodatkowe (preferowane):

 • wykształcenie wyższe,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy, zdolności analityczne,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność, asertywność,
 • odporność na stres,
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • prawo jazdy kat. B,
 • uprawnienia SEP do 1 kV.

Wymagane dokumenty:

 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny o przyjęcie na staż urzędniczy (ze wskazaniem sygnatury konkursu)

 • własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z załącznikiem nr 1,

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z załącznikiem nr 2,

 • Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy, zgodnie
  z załącznikiem nr 3,

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych,

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • kserokopia świadectwa maturalnego lub innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie.

 • Załączniki wymienione w wymaganych dokumentach dostępne na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Lublinie w zakładce „Oferty pracy”.

Do wymaganych dokumentów kandydat może dołączyć inne odpisy zaświadczeń  o ukończonych kursach i nabytych uprawnieniach związanych z etatem, na który się zgłasza.

 

Zasady przeprowadzenia konkursu:

Konkurs przeprowadzony będzie przez komisję powołaną przez Dyrektora Sądu Okręgowego
w Lublinie w trzech etapach:

 • pierwszy etap – weryfikacja złożonych dokumentów,
 • drugi etap – praktyczny sprawdzian umiejętności,
 • trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Etap pierwszy polegać będzie na weryfikacji:

 • czy kandydat spełnia określone w ogłoszeniu wymagania niezbędne,

 • czy kandydat złożył wszystkie wymagane dokumenty, własnoręcznie podpisane,

 • czy wymagane dokumenty zostały złożone w wyznaczonym ogłoszeniem konkursowym miejscu i terminie.

Etap drugi konkursu polegać będzie na:

Praktycznym sprawdzeniu wiedzy składającym się z dwóch testów:

 • Wiedza ogólna z zakresu gospodarowania mieniem publicznym, prawa zamówień publicznych, za który będzie można uzyskać maksymalnie - 7 pkt.

 • Praktyczne zastosowanie pakietu MS Office w pracy biurowej - 3 pkt

Do trzeciego etapu konkursu przechodzą osoby, które uzyskają co najmniej 60% punktów czyli otrzymają co najmniej 9 pkt z dwóch testów.

 

Etap trzeci konkursu polegać będzie na:

weryfikacji umiejętności kandydata dotyczących wykorzystania w praktyce jego wiedzy
z zakresu zadań, jakie wykonywane są na stanowisku pracy, którego dotyczy konkurs,
w tym: ocena wykształcenia, doświadczenia, dodatkowych kwalifikacji i umiejętności, poprawności wykonania zadań przewidzianych w etapie drugim, zwięzłości i stylu wypowiedzi oraz poziomu motywacji do pracy na danym stanowisku.

W wyniku etapu trzeciego kandydat może otrzymać 0-10 punktów.

 

Termin składania aplikacji

Dokumenty należy składać w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Lublinie, bądź nadesłać pocztą na adres Sąd Okręgowy w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43 do dnia 27 stycznia 2023 r. (w przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego).

 

Informacja dodatkowa

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. 2014 poz. 400), oraz Regulamin przeprowadzania konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Lublinie.

 

Sposób informowania:

 • informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnych etapów konkursu umieszczona będzie na stronie BIP Sądu Okręgowego w Lublinie www.lublin.so.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”
 • dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu w tutejszym Sądzie można uzyskać telefonicznie w Oddziale Kadr – tel. 81 46-01-050, 81 46-01-052.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Te oferty mogą Cię zainteresować!

wczoraj

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

pomorskie, Gdańsk

wczoraj

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

mazowieckie, Warszawa

2023-01-28

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

mazowieckie, Warszawa

2023-01-28

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie

warmińsko-mazurskie, Olsztyn