Strona główna   >   Oferty pracy   >   Staż urzędniczy (docelowo sekretarz sądowy)

Staż urzędniczy (docelowo sekretarz sądowy)

Sąd Okręgowy we Wrocławiu, dolnośląskie / Wrocław, ul. Sądowa 1, 2023-09-19

K – 1102 – 6/23

 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 t.j.) w związku z art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 t.j.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego  (Dz.U.2022.2425 t.j. ze zm.)  

 

Dyrektor Sądu Okręgowego we Wrocławiu
ogłasza konkurs na staż urzędniczy
/docelowo sekretarz sądowy/
w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, ul. Sądowa 1
(umowa o pracę na czas określony 1 roku na stanowisku stażysty, podczas którego osoba zatrudniona będzie pracować w Wydziale i jednocześnie uczestniczyć w zajęciach stażu urzędniczego, a po zdanym egzaminie zatrudnienie na stanowisku sekretarza sądowego
na czas nieokreślony)
 

I) Liczba wolnych stanowisk pracy: 1 – w pełnym wymiarze etatu.

 

II) Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku pracy

 1. Protokołowanie na rozprawach;
 2. Prowadzenie akt spraw podlegających właściwości wydziału;
 3. Sporządzanie korespondencji związanej z biegiem spraw;
 4. Sporządzanie wokand;
 5. Dołączanie do akt pism procesowych i dowodów doręczenia korespondencji sądowej;
 6. Archiwizowanie akt, przygotowywanie spisów zbiorczych do archiwum;
 7. Obsługa programu „Sędzia 2” i „ReCourt”.

III) Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny;

 2. Biegła znajomość obsługi komputera (w tym pakietu biurowego MS Office, wyszukiwarki, poczty elektronicznej), w tym umiejętność biegłego pisania oraz znajomość obsługi innych urządzeń biurowych;

 3. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

 4. Nieposzlakowana opinia;

 5. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

 6. Nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność redagowania pism, dokumentów i informacji;
 2. Znajomość zagadnień z zakresu: ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o pracownikach sądów i prokuratury oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego;
 3. Pracowitość, dociekliwość, zaangażowanie;
 4. Dokładność, odpowiedzialność;
 5. Umiejętność pracy w zespole;
 6. Umiejętność organizacji pracy;
 7. Kreatywność;
 8. Komunikatywność, umiejętność inicjowania i podtrzymania dobrych relacji interpersonalnych;
 9. Odporność na stres;
 10. Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.
Wynagrodzenie: 4 200,00 zł brutto/miesiąc oraz dodatek za wieloletnią pracę wynoszący po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego (dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego) - zgodnie z art. 15 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury. Ponadto pracownikowi przysługiwać będą inne elementy wynagrodzenia wynikające z odrębnych przepisów (dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, świadczenia socjalne). 

 

Te oferty mogą Cię zainteresować!