Strona główna   >   Oferty pracy   >   Starszy specjalista

Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu, mazowieckie / Radom, 2023-09-15

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 127094

Warunki pracy


 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania

- delegacje służbowe


- praca w terenie- kontrola budowy,


- utrudnione i niebezpieczne warunki pracy w związku z nadzorowaniem budowy (praca na wysokości, praca w zapyleniu), • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy.

- oświetlenie naturalne i sztuczne,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,


- wymuszona pozycja ciała.


 

Zakres zadań

 • Prowadzi nadzór techniczny nad realizacją zadań inwestycyjno- remontowych oraz weryfikacją rozliczeń i rachunków za wykonane roboty
 • Przygotowuje materiały , dokumentację techniczną i kosztorysy inwestorskie niezbędne do przeprowadzenia przetargów na projekty techniczne i realizację robót
 • Sprawdza merytorycznie i analitycznie oferty przetargowe oraz sprawdza poprawność sporzadzenia dokumentacji technicznej pod względem funkcjonalnym i wymogów technicznych
 • Opisuje przedmiot zamówienia publicznego, ustala wartości zamówienia publicznego lub jego cześci z zastosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych lub zastosowaniem przepisów dot. zamówienia publicznego o niższej wartości
 • Przeprowadza przeglady techniczne obiektów służbowych oraz przewidywanych dla potrzeb Policji
 • Uczestniczy w sporządzaniu projektów planów inwestycyjnych i remontowych oraz w sporzadzaniu analiz i rozliczeń z realizacji zadań inwestycyjno - remontowych
 • Przygotowuje i konsultuje rozwiązania funkcjonalno - użytkowe i koncepcje projektowe zadań inwestycyjno - remontowych
 • Prowadzi nadzór nad działalnością remontową w podległych jednostkach Policji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (należy dołączyć np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do informacj niejawnych o klauzuli POUFNE lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zarejestrowane w Izbie Inżynierów Budownictwa
 • Znajomość obowiązujących przepisów budowlanych
 • Znajomość obsługi OFFICE
 • Znajomość oprogramowania do kosztorysowania
 • Znajomość ogólnych procedur przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa ukraińskiego – dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia do prowadzenia robót na obiektach zabytkowych
 • Samodzielność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność negocjacji, komunikatywność, odporność na stres, znajomość zasad prowadzenia nadzoru robót budowlano - montażowych

Te oferty mogą Cię zainteresować!