Strona główna   >   Oferty pracy   >   Starszy referent

Starszy referent

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, mazowieckie / Warszawa, 2022-08-04

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Starszy referent
Miejsce pracy: Warszawa

Nazwa komórki organizacyjnej:

Zespół ds. Procedury Administracyjnej/
Wydział Wsparcia Przedsiębiorców

 

Ilość stanowisk / Wymiar etatu: 1 stanowisko

 

Główne obowiązki wykonywane na stanowisku:
 • prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w tym kompletowanie i analiza akt sprawy oraz sporządzanie projektów decyzji ws. zwrotu przyznanego dofinansowania;
 • podejmowanie działań mających na celu skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego w administracji, w tym przygotowanie tytułów wykonawczych;
 • monitorowanie przebiegu egzekucji;
 • przygotowywanie okresowych informacji i analiz w zakresie realizowanych zadań;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie wykonywania bieżących zadań.
Wymagane wykształcenie i staż pracy:
 • wykształcenie wyższe
Wymagania niezbędne:
 • znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • umiejętność posługiwania się komputerem w środowisku MS Office, w szczególności Word i Excel;
 • umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków;
 • umiejętność efektywnego planowania pracy i terminowość;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • umiejętność samodzielnego działania;
 • zaangażowanie w wykonywane zadania;
 • umiejętność komunikacji i pracy w zespole;
 • dokładność, sumienność;
 • etyka pracy i kultura osobista.
Wymagania dodatkowe:
 • preferowane wykształcenie wyższe prawnicze albo wyższe w zakresie administracji publicznej;
 • preferowane minimum roczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej;
 • znajomość ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
 • doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych lub inne doświadczenie procesowe.
Warunki pracy na danym stanowisku:
 • praca głównie wykonywana jest w pozycji siedzącej (praca z dokumentami, obsługa komputera),
 • praca w pełnym wymiarze: 40 godz. tygodniowo, 8 godz. dziennie, w godz.: 08:00-16:00.
Wymagane od kandydatów dokumenty i oświadczenia:
 • List motywacyjny,
 • Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • Oświadczenie do naboru,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie (świadectwa pracy),
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagania kwalifikacyjne,
 • Adres e-mail lub numer telefonu, który jest niezbędny, by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i terminie postępowania kwalifikacyjnego.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) poniżej przekazuję następujące informacje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: wup@wup.mazowsze.pl , telefonicznie (22) 578-44-00 lub pisemnie na wyżej wymieniony adres siedziby.
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może się Pani/Pan skontaktować z inspektorem ochrony danych przez adres e-mail:iod@wup.mazowsze.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
1. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, które wynika z art. 6, art. 11, art. 13 i art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz art. 221§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy;
2. art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa, które zostały zamieszczone w dokumentach aplikacyjnych, w tym danych szczególnych kategorii (jeżeli zostały podane).
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym odbiorcom danych w rozumieniu przepisów RODO.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia zakończenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegółyna stronie internetowej:https://uodo.gov.pl/).
8. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanegona jej podstawie przed jej wycofaniem – dotyczy nieobligatoryjnych danych osobowych wskazanych w dokumentach aplikacyjnych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w naborze na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.
11. Brak zgody na przetwarzanie innych danych osobowych niż wymagane przepisami prawa nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata, nie spowoduje negatywnych konsekwencji, w tym nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Te oferty mogą Cię zainteresować!

2022-08-08

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

pomorskie, Gdańsk

2022-07-28

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu

śląskie, Bytom