Strona główna   >   Oferty pracy   >   Starszy inspektor

Starszy inspektor

Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach, śląskie / Katowice, 2023-01-04

Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 112704

Warunki pracy

· duże obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych,


· wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem akt i dokumentacji,


· praca przy komputerze w pozycji siedzącej wymagająca wysiłku statycznego,


· permanentna obsługa klientów zewnętrznych,


· budynek Urzędu dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • przyjmuje korespondencję wpływającą do Urzędu za pośrednictwem: poczty elektronicznej, telefaksu i bezpośrednio do sekretariatu i kancelarii, rejestruje pisma i sprawy w komputerowym systemie obiegu dokumentów, przekazuje referentom spraw zadekretowane dokumenty, przyjmuje dokumentację od referentów spraw, kompletuje, przedkłada do podpisu, w celu zabezpieczenia właściwego obiegu dokumentów
 • sporządza miesięczną oraz roczną ewidencję czasu pracy pracowników, dokonuje rozliczenia czasu pracy, w celu realizacji zadań pracodawcy w tym zakresie
 • przygotowuje zbiorcze zestawienie propozycji szkoleń pracowników Urzędu, sprawdza na bieżąco stan realizacji planu szkoleń, organizuje szkolenia wewnętrzne oraz sporządza dokumentację szkoleniową, w celu zapewnienia rozwoju zawodowego
 • przygotowuje projekty pism i innych dokumentów dotyczących nawiązania, trwania i ustania stosunku pracy pracowników Urzędu, czuwa nad terminowością kierowania na badania profilaktyczne, prowadzi ewidencję dodatkowego zatrudnienia oraz zgód na podjęcie zajęć zarobkowych, w celu wsparcia bieżącej pracy Dyrektora Urzędu
 • przygotowuje dokumenty niezbędne do przeprowadzenia naborów do korpusu służby cywilnej oraz zapewnia terminowość przeprowadzenia ocen pracowników oraz sporządzania IPRZ, w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów
 • sporządza dokumentację związaną z odbyciem służby przygotowawczej pracowników zatrudnionych po raz pierwszy w służbie cywilnej, przygotowuje projekty opisów stanowisk pracy oraz zakresów czynności, w celu realizacji zadań pracodawcy w tym zakresie
 • prowadzi, przechowuje i przygotowuje do archiwum zakładowego dokumentację sporządzoną na stanowisku pracy, w celu zapewnienia właściwego obiegu i archiwizacji tej dokumentacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego (powyżej 3 lat) doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z prowadzeniem spraw kadrowych (świadectwa pracy, zaświadczenia, umowy cywilnoprawne, zakresy obowiązków i inne, z których wynikają jednoznacznie okresy wykonywania powyższych czynności),
 • znajomość przepisów w niezbędnym zakresie, dotyczących: funkcjonowania administracji publicznej w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Kodeksu pracy w zakresie dotyczącym czasu pracy
 • ustaw: o służbie cywilnej, o pracownikach urzędów państwowych i ochronie danych osobowych oraz czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej
 • umiejętność obsługi komputera, poczty elektronicznej i urządzeń biurowych
 • skuteczna komunikacja
 • asertywność
 • samodzielność i inicjatywa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kurs specjalistyczny w zakresie prowadzenia archiwum.

Te oferty mogą Cię zainteresować!