Strona główna   >   Oferty pracy   >   Specjalista

Specjalista

Urząd Morski w Gdyni, pomorskie / Gdynia, 2024-03-19

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 135268

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 


charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań (zgodnie z opisem stanowiska pracy)
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- winda
- drzwi odpowiedniej szerokości


Czynniki fizyczne, biologiczne, inne czynniki, w tym niebezpieczne:
- uciążliwości związane z obsługą monitorów ekranowych pow. 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • prowadzi gospodarkę składnikami mundurowymi
 • realizuje potrzeby komórek organizacyjnych w zakresie zlecania usług poligraficznych, introligatorskich, publikacji ogłoszeń prasowych, notarialnych poświadczeń dokumentów, dostawy artykułów promocyjnych oraz tablic i napisów informacyjnych
 • prowadzi rozliczenia dotyczące opłat pocztowych, usług telekomunikacyjnych, dzierżawy łącz telefonicznych i teleinformatycznych oraz miejsca w otworze kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z wystawianiem dokumentów księgowych za połączenia telefoniczne przekraczające ustalony limit oraz w związku z korzystaniem przez pracowników z telefonu służbowego
 • przygotowuje materiały do postępowań przetargowych oraz umów i zleceń na udzielenie zamówień publicznych na dostawy i usługi, rejestruje, sprawdza prawidłowość wpływających faktur wraz z przygotowywaniem opisu faktury zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni oraz przekazuje faktury do Wydziału Finansowo-Księgowego
 • zleca wykonywanie pieczątek, prowadzi ich ewidencję oraz likwiduje nieaktualne pieczątki w tym sporządza protokoły z dokonanych czynności oraz prowadzi rejestr odbiorników radiowych i telewizyjnych wraz z dokonywaniem opłaty abonamentowej RTV
 • prowadzi sprawy dotyczące umów najmu, dzierżawy lub użyczenia obiektów przeznaczonych dla służb funkcjonujących na morskich przejściach granicznych w tym refakturuje dokumenty księgowe
 • prowadzi dokumentację całości spraw sekretariatu Wydziału Administracyjno-Gospodarczego w tym rejestr w zakresie obecności pracowników Wydziału Administracyjno-Gospodarczego wraz ze sporządzaniem na podstawie danych planów urlopów Wydziału wraz z archiwizacją akt jawnych
 • zastępuje pracowników obsługujących Sekretariaty Urzędu w czasie ich nieobecności w pracy (podczas zastępstw wykonuje wszystkie czynności z zakresu działania Sekretariatów takie jak: obsługa administracyjna sekretariatu; prowadzenie terminarza spotkań, narad; redagowanie projektów pism, komunikatów i poleceń; obsługa organizacyjna spotkań; udostępnianie informacji publicznej; prowadzenie spraw związanych z wyjazdami służbowymi Dyrektora) oraz zastępowanie pracowników Kancelarii Ogólnej w czasie ich nieobecności w pracy: przyjmowanie, sprawdzanie, opatrywanie pieczątką wpływu oraz rozdzielanie do właściwych komórek organizacyjnych korespondencji i przesyłek oraz ich rejestracja w programie elektronicznego obiegu dokumentów oraz dziennikach podawczych komórek organizacyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w administracji lub 2 lata pracy biurowej
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • znajomość przepisów prawa w zakresie udzielenia zamówień publicznych związanych z realizacją zadań
 • Umiejętność komunikacji
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność współpracy
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie Programów Office (w tym programu Excel)
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych

Te oferty mogą Cię zainteresować!

wczoraj

BIURO POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ

mazowieckie, Warszawa

wczoraj

Sąd Okręgowy w Lublinie

lubelskie, Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 43

2024-04-10

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

małopolskie, Oświęcim