Strona główna   >   Oferty pracy   >   Specjalista w Dziale ds. Postępowań Administracyjnych w Departamencie Zakwaterowania

Specjalista w Dziale ds. Postępowań Administracyjnych w Departamencie Zakwaterowania

Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie, mazowieckie / Warszawa, 2024-05-17

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 42/24

 

Agencja Mienia Wojskowego

ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista w Dziale ds. Postępowań Administracyjnych w Departamencie Zakwaterowania
Nr ref.: 42/24

--- umowa na zastępstwo ---

Biuro Prezesa AMW w Warszawie

 

Oferujemy:
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach, w tym dofinansowanie do studiów,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA (m.in. Sopot, Jurata, Zakopane, Solina) i ofercie hotelowej Polskiego Holdingu Hotelowego,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.
Główne obowiązki:
 • realizacja uprawnień mieszkaniowych żołnierzy oraz innych osób niebędących żołnierzami,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie realizacji uprawnień mieszkaniowych żołnierzy zawodowych, wynikających z ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP oraz analizowanie orzecznictwa w przedmiocie nadzorowanych spraw,
 • rozpatrywanie pism, skarg i wniosków w zakresie prowadzonych spraw i innych kierowanych do Działu,
 • powadzenie korespondencji z instytucjami i urzędami w sprawach wnoszonych przez te organy, w tym przygotowanie projektów odpowiedzi na zapytania i interpelacje posłów i senatorów,
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych i przepisów opracowywanych przez organy administracji publicznej oraz inicjowanie koniecznych zmian przepisów.
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe,
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej rok w obszarze zadań zbliżonych do wymienionych w głównych obowiązkach,
 • znajomość przepisów ustaw: o Agencji Mienia Wojskowego, o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw a także Kpa,
 • umiejętność obsługi komputera (biegła znajomość programu MS Office),
 • umiejętność pracy w zespole oraz bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • samodzielność, odpowiedzialność, terminowość.
Wymagania dodatkowe:
 • preferowane wykształcenie prawnicze,
 • doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór dostępny na stronie AMW, dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji ((wzór dostępny na stronie AMW, dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).

Termin składania dokumentów: 31 maja 2024 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 42/24”

 

lub wyślij aplikację poprzez kwestionariusz online dostępnego pod przyciskiem aplikowania

 

Metody i techniki naboru:
 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.
Dodatkowe informacje:
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub drogą mailową,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • do złożonych dokumentów sporządzonych w języku obcym, powinna zostać dołączona kopia ich tłumaczenia,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu znajdującym się pod przyciskiem.

Te oferty mogą Cię zainteresować!

2024-05-17

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

mazowieckie, Warszawa

2024-05-14

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

mazowieckie, Warszawa

2024-05-13

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

mazowieckie, Warszawa

2024-05-13

SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE

mazowieckie, Warszawa