Strona główna   >   Oferty pracy   >   Specjalista w Dziale ds. Inwestycji i Remontów

Specjalista w Dziale ds. Inwestycji i Remontów

Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie, wielkopolskie / Poznań, 2023-03-17

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 48/23


Agencja Mienia Wojskowego

ogłasza nabór na stanowisko

Specjalista w Dziale ds. Inwestycji i Remontów
Nr ref.: Ogłoszenie Nr 48/23

Oddział Regionalny AMW w Poznaniu

 

Oferujemy:
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach, w tym dofinansowanie do studiów,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA (m.in. Sopot, Jurata, Zakopane, Solina) i ofercie hotelowej Polskiego Holdingu Hotelowego,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie
Główne obowiązki:
 • nadzorowanie i rozliczanie prowadzonych zadań remontowych, inwestycyjnych oraz zadań związanych z utrzymaniem nieruchomości i obiektów budowlanych,
 • realizacja zadań remontowo-budowlanych w zakresie sporządzania kosztorysów, przygotowania warunków realizacji umów, nadzoru i kontroli postępu robót, przygotowywania specyfikacji technicznych,
 • przygotowywanie dokumentów do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia, kalkulacji, kryteriów oceny oraz udział w pracach komisji przetargowej,
 • sporządzenie opinii technicznych i uzgodnień branżowych, prowadzenie korespondencji wewnętrznej oraz z podmiotami zewnętrznymi,
 • weryfikacja kosztorysów inwestorskich, przedmiarów na zamierzenia remontowe w lokalach mieszkalnych oraz kwaterach internatowych przed ponownym zasiedleniem.
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie min. średnie,
 • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji zadań zbliżonych do wymienionych w głównych obowiązkach,
 • znajomość procesu budowlanego oraz doświadczenie w przygotowywaniu i rozliczeniu zadań remontowych,
 • znajomość ustaw: prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, o własnościach lokali, o gospodarce nieruchomościami, kpa oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • znajomość aktów prawnych związanych z działalnością Agencji, tj. ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność kosztorysowania (program Norma Pro).
Wymagania dodatkowe:
 • zdolności analityczne, samodzielność , komunikatywność, terminowość,
 • umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu,
 • prawo jazdy kat. B
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).

Termin składania dokumentów: 17 marca 2023 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 48/23”

 

lub wyślij aplikację poprzez kwestionariusz online dostępnego pod przyciskiem aplikowania.

 

Metody i techniki naboru:
 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.
Dodatkowe informacje:
 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub drogą mailową,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46.

 

Te oferty mogą Cię zainteresować!