Strona główna   >   Oferty pracy   >   Specjalista ds. zamówień publicznych

Specjalista ds. zamówień publicznych

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, małopolskie / Oświęcim, 2023-03-27

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu powstała w lipcu 2005r. Jej utworzenie było wspólną inicjatywą władz samorządowych powiatu oświęcimskiego, województwa małopolskiego i miasta Oświęcim. Patronat nad oświęcimską Uczelnią Wyższą objął Uniwersytet Jagielloński. Uczelnia kształci na studiach magisterskich, inżynierskich i licencjackich. Wszystkie kierunki studiów mają profil praktyczny.

Specjalista ds. zamówień publicznych
Miejsce pracy: Oświęcim
Zadania:

Podstawowe obowiązki:

 1. Zapewnienie prawidłowości stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych do ustawy oraz przepisów wewnętrznych.
 2. Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 3. Obsługa publikatorów BZP i platformy zakupowej.
 4. Sporządzanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 5. Udział w pracach komisji przetargowych i odwoławczych.
 6. Monitorowanie zmian stanu prawnego oraz gromadzenie i analiza orzecznictwa         w zakresie zamówień publicznych.
 7. Bieżące wspieranie komórek organizacyjnych poprzez pomoc w zakresie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, w szczególności przez wydawanie opinii      w zakresie trybu postępowania, uzgadnianie projektów umów i zmian umów oraz projektów innych dokumentów.
 8. Proponowanie rozstrzygnięć zaistniałych kwestii spornych i problemów w stosowaniu przepisów o zamówieniach publicznych.
 9. Opracowywanie projektów umów w zakresie udzielenia zamówień publicznych.
 10. Koordynowanie i kontrolowanie czynności związanych z zawieraniem umów.
 11. Opracowywanie dokumentacji dotyczących zasad przeprowadzania zamówień publicznych.
 12. Opracowywanie planów i sprawozdań rocznych.
 13. Wykonywanie obowiązków służbowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykształcenie, doświadczenie:

 1. preferowane wykształcenie wyższe.
 2. minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2-letnie doświadczenie w zamówieniach publicznych.
Wymagania:

Wymagania/ Umiejętności Obligatoryjne:

 • Znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, o finansach publicznych.
 • Umiejętność wykorzystywania przepisów w praktyce.
 • Umiejętność analitycznego myślenia i podejmowania decyzji.
 • Umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej.
 • Biegła obsługa komputera (pakiet MS Office).
 • Samodzielność, staranność i dokładność w działaniu oraz dotrzymywanie ustalonych terminów.
 • Poszerzanie wiedzy i rozwoju umiejętności.

Wymagania/ Umiejętności Fakultatywne:

 • Doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • Znajomość języka angielskiego – stopień B1.

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, szkolenia, kursy i inne umiejętności.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ( fakultatywnie) – załącznik nr 2.
 • Podpisana klauzula RODO – załącznik nr 3.

 

Do pobrania:

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

 

Komplet dokumentów należy złożyć w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, ul. Kolbego 8, pok. 1.13 Kancelaria Ogólna Uczelni , Budynek Collegium Primum, w terminie od 08 marca 2023 r.  do 20 marca 2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 marca 2023 r.


Informacje uzupełniające:

 • Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do MUP Oświęcimiu po upływie terminu wskazanego powyżej nie będą rozpatrywane.
 • Kandydaci zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów, zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, o terminie których zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 • Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej MUP Oświęcim.
 • Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyn.
 • MUP Oświęcim, nie zwraca dokumentów aplikacyjnych złożonych w procesie niniejszej rekrutacji.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Te oferty mogą Cię zainteresować!

dzisiaj

STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA

mazowieckie, Warszawa, ul. Rozbrat 26

dzisiaj

Uniwersytet Warszawski

mazowieckie, Warszawa

wczoraj

Uniwersytet Wrocławski

dolnośląskie, Wrocław, Plac Uniwersytecki 1

2023-03-27

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

mazowieckie, Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5