Strona główna   >   Oferty pracy   >   Podinspektor w Samodzielnym Wieloosobowym Stanowisku ds. Organizacji Pracy Zespołu Konsultacyjno-Negocjacyjnego ds. Współpracy z Inwestorami Inwestycji Niedrogowych stanowisko ds. organizacji pracy Ze

Podinspektor w Samodzielnym Wieloosobowym Stanowisku ds. Organizacji Pracy Zespołu Konsultacyjno-Negocjacyjnego ds. Współpracy z Inwestorami Inwestycji Niedrogowych stanowisko ds. organizacji pracy Ze

Zarząd Dróg Miejskich, mazowieckie / Warszawa, 2022-12-01

Zarząd Dróg Miejskich

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor w Samodzielnym Wieloosobowym Stanowisku ds. Organizacji Pracy Zespołu Konsultacyjno-Negocjacyjnego ds. Współpracy z Inwestorami Inwestycji Niedrogowych

stanowisko ds. organizacji pracy Zespołu konsultacyjno-negocjacyjnego

Podinspektor w Samodzielnym Wieloosobowym Stanowisku ds. Organizacji Pracy Zespołu Konsultacyjno-Negocjacyjnego ds. Współpracy z Inwestorami Inwestycji Niedrogowych stanowisko ds. organizacji pracy Zespołu konsultacyjno-negocjacyjnego
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 78/2022
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
 • pomoc w przygotowaniu materiałów dotyczących inwestycji omawianych na posiedzeniu Zespołu konsultacyjno-negocjacyjnego
 • przesyłanie zaproszeń i materiałów na posiedzenia Zespołu konsultacyjno-negocjacyjnego do odpowiednich biur i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy oraz Wydziałów ZDM
 • prowadzenie i wysyłka korespondencji z inwestorami zewnętrznymi
 • współpraca w obsłudze posiedzeń Zespołu konsultacyjno-negocjacyjnego
 • wspomaganie innych pracowników zespołu w sporządzaniu notatek i protokołów ze spotkań i z posiedzeń Zespołu konsultacyjno-negocjacyjnego
 • dystrybucja korespondencji do odpowiednich biur i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy oraz Wydziałów ZDM w zakresie wytycznych do dalszego procedowania uzgodnień Zespołu konsultacyjno-negocjacyjnego;
 • przekazywanie stanowiska Zespołu konsultacyjno-negocjacyjnego do dalszego procedowania i zawierania umów przez ZDM, Dzielnice m.st. Warszawy i inne podmioty i organy
 • przekazywanie stanowiska Zespołu konsultacyjno-negocjacyjnego do dalszego procedowania i wydawania decyzji na lokalizację zjazdów przez ZDM i Dzielnice m.st. Warszawy
 • korespondencja z innymi komórkami organizacyjnymi ZDM w zakresie prowadzonych postępowań
 • prowadzenie ewidencji procedowanych postępowań administracyjnych przy wykorzystaniu dostępnych systemów informatycznych
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie średnie lub wyższe
 • 2 lata stażu pracy przy wykształceniu średnim
 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych oraz niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe na kierunkach: administracja, gospodarka przestrzenna,
 • umiejętność poprawnego pisania, doświadczenie w organizacji spotkań, prowadzenie i wysyłka korespondencji, prowadzenie rejestrów spraw, współpraca z podmiotami zewnętrznymi, praca w jednostce samorządowej / rządowej
Warunki pracy na danym stanowisku:
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • praca w biurze
 • praca w terenie w granicach m.st. Warszawy
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie* - podpisany odręcznie
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących wymagany staż pracy (zaświadczenie o zatrudnieniu z aktualnego miejsca pracy potwierdzające ww. wymagania stażowe)
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień i umiejętności przydatnych na danym stanowisku – kserokopia prawa jazdy, certyfikaty
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,*
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji*
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych(Dz.U.2022. 530).


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZDM

 

Administratorem w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Miejskich (ZDM), ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22-55-89-100, reprezentowany przez Dyrektora ZDM (dalej jako „Administrator”).

 1. Cel przetwarzania danych
  Celem przetwarzania Danych Osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na ww. stanowisko.
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych
  Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 i art. 13 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 tj. ze zm.) będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”).
 3. Odbiorcy danych
  Dostęp do Pani/Pana Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
  1. upoważnieni pracownicy Administratora: pracownicy Wydziału Spraw Pracowniczych ZDM oraz członkowie Komisji ds. rekrutacji.
 4. Transfer danych do państw trzecich (państw spoza EOG)
  Pani/Pana Dane Osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 5. Okres przechowywania danych
  Dane Osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru ( w związku z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 tj. ze zm.) a następnie zostaną komisyjnie zniszczone.
 6. Zasady gromadzenia danych
  1. Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne jednak niepodanie informacji wskazanych w art. 22 1 § 1 Kodeksu pracy, przez kandydata do pracy spowoduje, że otrzymana oferta zatrudnienia nie będzie przez ZDM rozpatrywana.
 7. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych
  Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
  1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania;
  2. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art.17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”);
  3. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO;
  4. prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody;
  5. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO;
  6. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec jej profilowania w celach marketingowych, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych tej osoby jest związane z takim marketingiem bezpośrednim
 8. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD).
  Kontakt do IOD: a.michalak@zdm.waw.pl
 9. Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Te oferty mogą Cię zainteresować!