Strona główna   >   Oferty pracy   >   Młodszy bibliotekarz / Starszy kustosz do katalogowania publikacji z zakresu ekonomii

Młodszy bibliotekarz / Starszy kustosz do katalogowania publikacji z zakresu ekonomii

Biblioteka Narodowa, mazowieckie / Warszawa, 2023-09-06Rekrutacja na stanowisko: młodszego bibliotekarza/starszego kustosza do katalogowania publikacji z zakresu ekonomiiOd kandydatów oczekujemy m.in.:
 • wykształcenia wyższego,
 • dobrej znajomości języka angielskiego (na poziomie co najmniej B2),
 • dobrej znajomości terminologii z zakresu ekonomii,
 • znajomości ustawy o bibliotekach i ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych wraz z ich aktami wykonawczymi,
 • bardzo dobrej znajomości zasad gromadzenia zbiorów w BN (zarządzenie dyrektora BN nr 155 z 2018 r.),
 • biegłej umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows),
 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole,
 • umiejętności organizacji czasu pracy i podziału zadań,
 • umiejętności selekcji informacji.
Dodatkowo od kandydata na bibliotekarza oczekujemy m.in.:
 • umiejętności katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,
 • umiejętności tworzenia rekordów wzorcowych,
 • umiejętności budowania tezaurusa dziedzinowego,
 • znajomości Przepisów katalogowania Biblioteki Narodowej,
 • znajomości zasad redakcji i doboru Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • znajomości formatu MARC 21,
 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu ekonomii lub bibliologii.
Dodatkowo od kandydata na starszego bibliotekarza oczekujemy m.in.:
 • umiejętności samodzielnego katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,
 • umiejętności samodzielnego tworzenia rekordów wzorcowych,
 • umiejętności budowania tezaurusa dziedzinowego,
 • znajomości standardów ISBD i RDA oraz modelu FRBR,
 • bardzo dobrej znajomości Przepisów katalogowania Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości zasad redakcji i doboru Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21,
 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu ekonomii lub bibliologii wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW.
Dodatkowo od kandydata na kustosza oczekujemy m.in.:
 • wykształcenia wyższego (co najmniej tytuł zawodowy magistra),
 • dobrej znajomości języka angielskiego (na poziomie co najmniej B2),
 • osiągnięć w działalności zawodowej lub naukowej w dyscyplinach związanych z zadaniami Biblioteki Narodowej,
 • osiągnięć w upowszechnianiu wiedzy w zakresie związanym z zadaniami Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości terminologii z zakresu ekonomii,
 • umiejętności samodzielnego katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,
 • umiejętności samodzielnego tworzenia rekordów wzorcowych,
 • umiejętności budowania tezaurusa dziedzinowego,
 • bardzo dobrej znajomości standardów ISBD i RDA oraz modelu FRBR,
 • bardzo dobrej znajomości Przepisów katalogowania Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości zasad redakcji i doboru Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21,
 • znajomości teorii bibliografii i języków informacyjno-wyszukiwawczych,
 • znajomości rynku wydawniczego publikacji z zakresu ekonomii,
 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu ekonomii wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW,
 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu bibliologii wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW.
Dodatkowo od kandydata na starszego kustosza oczekujemy m.in.:
 • wykształcenia wyższego (stopień przynajmniej doktora nauk społecznych),
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (na poziomie co najmniej C1),
 • znaczących osiągnięć w działalności zawodowej lub naukowej w dyscyplinach związanych z zadaniami Biblioteki Narodowej,
 • znaczących osiągnięć w upowszechnianiu wiedzy w zakresie związanym z zadaniami Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości terminologii z zakresu ekonomii,
 • umiejętności samodzielnego katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,
 • umiejętności samodzielnego tworzenia rekordów wzorcowych,
 • umiejętności budowania tezaurusa dziedzinowego,
 • bardzo dobrej znajomości standardów ISBD i RDA oraz modelu FRBR,
 • bardzo dobrej znajomości Przepisów katalogowania Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości zasad redakcji i doboru Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21,
 • bardzo dobrej znajomości rynku wydawniczego publikacji z zakresu ekonomii,
 • bardzo dobrej znajomości teorii bibliografii i języków informacyjno-wyszukiwawczych,
 • wygłoszenia referatu na seminarium BN,
 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu ekonomii wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW,
 • przynajmniej dwóch publikacji naukowych z zakresu bibliologii wydanych w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW.
Do osiągnięć w działalności zawodowej lub naukowej wymaganych do zajmowania stanowiska kustosza lub starszego kustosza zalicza się:
 • autorstwo lub współautorstwo publikacji w zakresie bibliologii lub ekonomii w postaci monografii, rozdziału w takiej monografii, artykułu lub cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych,
 • redakcję publikacji w zakresie bibliologii lub ekonomii,
 • uzyskanie stopnia doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora,
 • kierowanie projektem naukowym, badawczo-rozwojowym lub wdrożeniowym, kierowanie zespołem realizującym taki projekt lub udział w takim zespole,
 • recenzowanie projektów naukowych, badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych,
 • recenzowanie publikacji naukowych,
 • opracowanie ekspertyz naukowych lub specjalistycznych,
 • nagrody i wyróżnienia za działalność naukową lub zawodową.
Do osiągnięć w upowszechnianiu wiedzy wymaganych do zajmowania stanowiska kustosza lub starszego kustosza zalicza się:
 • wystąpienia (w roli referenta, panelisty, moderatora) na krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach naukowych,
 • udział (w roli prowadzącego zajęcia, wykładowcy lub autora materiału szkoleniowego) w kursach doskonalenia zawodowego oraz innych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego,
 • udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych krajowych lub zagranicznych czasopism naukowych lub bibliotekarskich,
 • kierowanie współpracą metodologiczną, merytoryczną i organizacyjną pomiędzy instytucjami krajowymi lub zagranicznymi lub koordynowanie takiej współpracy,
 • członkostwo w krajowych i międzynarodowych zespołach eksperckich lub konsultacyjno-doradczych lub pełnienie funkcji eksperckiej,
 • nagrody i wyróżnienia za działalność edukacyjną lub upowszechnianie wiedzy.
Zakres obowiązków na stanowisku młodszego bibliotekarza obejmuje m.in.:
 • katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,
 • tworzenie deskryptorów dla publikacji z zakresu ekonomii,
Dodatkowo na stanowisku bibliotekarza zakres obowiązków obejmuje m.in.:
 • katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,
 • budowanie tezaurusa z zakresu ekonomii,
 • samodzielne tworzenie i modyfikację rekordów wzorcowych deskryptorów wszystkich typów.
Dodatkowo na stanowisku starszego bibliotekarza zakres obowiązków obejmuje m.in.:
 • samodzielne katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,
 • budowanie tezaurusa z zakresu ekonomii,
 • samodzielne tworzenie i modyfikację rekordów wzorcowych deskryptorów wszystkich typów,
 • korektę opisów bibliograficznych.
Dodatkowo na stanowisku kustosza zakres obowiązków obejmuje m.in.:
 • samodzielne katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,
 • korektę opisów bibliograficznych,
 • dbanie o spójność opisów bibliograficznych publikacji z zakresu ekonomii w ramach Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • budowanie tezaurusa z zakresu ekonomii,
 • współpracę z Instytutem Bibliograficznym przy tworzeniu i modyfikacji rekordów wzorcowych deskryptorów przedmiotowych z zakresu ekonomii,
 • współpracę z bibliotekarzami innych bibliotek w zakresie opisu bibliograficznego publikacji z zakresu ekonomii,
 • prowadzenie szkoleń z katalogowania publikacji z zakresu ekonomii z zastosowaniem DBN,
 • prowadzenie prac naukowych dotyczących katalogowania publikacji z zakresu ekonomii,
 • przeprowadzanie specjalistycznych kwerend dotyczących publikacji z zakresu ekonomii,
 • wybór do zbiorów BN publikacji obcych z zakresu ekonomii.
Dodatkowo na stanowisku starszego kustosza zakres obowiązków obejmuje m.in.:
 • samodzielne katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,
 • korektę opisów bibliograficznych,
 • dbanie o spójność opisów bibliograficznych publikacji z zakresu ekonomii w ramach Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • budowanie tezaurusa z zakresu ekonomii,
 • współpracę z Instytutem Bibliograficznym przy tworzeniu i modyfikacji rekordów wzorcowych deskryptorów przedmiotowych z zakresu ekonomii,
 • współpracę z bibliotekarzami innych bibliotek w zakresie opisu bibliograficznego publikacji z zakresu ekonomii,
 • prowadzenie szkoleń z katalogowania publikacji z zakresu ekonomii z zastosowaniem DBN,
 • prowadzenie prac naukowych dotyczących katalogowania publikacji z zakresu ekonomii,
 • przeprowadzanie specjalistycznych kwerend dotyczących publikacji z zakresu ekonomii,
 • wybór do zbiorów BN publikacji obcych z zakresu ekonomii,
 • prowadzenie prac naukowych dotyczących bibliografii i języków informacyjno-wyszukiwawczych.
Wymiar czasu pracy:
 • pełny etat lub ¾ etatu.
Wynagrodzenie zasadnicze dla pełnego etatu:
 • 3 900 zł (młodszy bibliotekarz),
 • 4 500 zł (bibliotekarz),
 • 5 000 zł (starszy bibliotekarz),
 • 6 000 zł (kustosz),
 • 7 000 zł (starszy kustosz).
Informacja dotycząca przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacyjnym znajduje się tutaj

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Bibliotekę Narodową, prosimy o przesłanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Bibliotekę Narodową przez okres 1 roku kalendarzowego.

Oświadczenie może być sformułowane w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Bibliotekę Narodową przez okres 1 roku kalendarzowego.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Te oferty mogą Cię zainteresować!

2023-09-19

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

małopolskie, Łuczyce

2023-09-18

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

lubelskie, Lublin

2023-09-16

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie

zachodniopomorskie, Darłowo

2023-09-16

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

lubuskie, Drezdenko