Strona główna   >   Oferty pracy   >   Inspektor

Inspektor

SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, mazowieckie / Warszawa, 2024-05-13

DYREKTOR
SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE
w dniu 10 maja 2024 r.
ogłasza konkurs o sygnaturze K-110-20/24 na wolne stanowisko

INSPEKTOR

I. Miejsce świadczenia pracy: al. „Solidarności”127, ul. Czerniakowska 100, ul. Płocka 9, ul. Płocka 5a oraz ul. Przyokopowa 33.


II. Liczba wolnych miejsc na umowę na czas określony: 1


III. Z naszej strony oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stałe godziny pracy 8:00 – 16:00,
 • trzynastą pensję zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz szeroki wachlarz świadczeń socjalnych,
 • zakup ubezpieczenia na życie, opieki medycznej oraz karty sportowej,
 • pakiet szkoleń wewnętrznych oraz zewnętrznych,
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia oraz wiedzy,
 • interesującą, pełną wyzwań pracę w zgranym zespole.
IV. Będziesz odpowiedzialny za:
 • wykonywanie prac administracyjno-biurowych,
 • zarządzanie prawidłowym obiegiem dokumentów i płynnym przepływem informacji,
 • stały kontakt z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie sprawnego funkcjonowania jednostki,
 • sporządzanie i redagowanie oficjalnych pism urzędowych,
 • archiwizacja dokumentów,
 • wykonywanie bieżących zadań zleconych przez Przełożonego.
V. Poszukujemy osoby, która:
 • posiada wykształcenie wyższe,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowaną opinię,
 • nie była karana za przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone wobec niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • posiada zdolność analitycznego myślenia (mile widziane),
 • posiada umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów,
 • posiada umiejętność pracy pod presją czasu – odporność na stres,
 • posiada praktyczną znajomość MS Office.
VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. Podanie o zatrudnienie na powyższym stanowisku adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie (z zaznaczeniem sygnatury konkursu).
 2. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
 3. Kserokopia dyplomu ukończenia szkoły.
 4. Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji.
 5. Pisemne oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. W przypadku przekazywania danych osobowych innych niż wskazanych w kwestionariuszu, np. zawartych w dokumentach innych niż wymienionych w ogłoszeniu o konkursie – pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 7. Mile widziane referencje i opinie od poprzednich pracodawców.
Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie.
 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:


Dokumenty aplikacyjne wymienione w punkcie VI, z zaznaczeniem sygnatury konkursu, należy złożyć w terminie do 17 maja 2024 r. osobiście bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego) w:


Oddział Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie
al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa
pok. 407A, p. IV

Uprzejmie informujemy, że oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 

Te oferty mogą Cię zainteresować!

2024-05-17

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

mazowieckie, Warszawa

2024-05-14

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

mazowieckie, Warszawa

2024-05-13

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

mazowieckie, Warszawa