Strona główna   >   Oferty pracy   >   Inspektor

Inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Wołominie, mazowieckie / Wołomin, 2024-04-29

Komenda Powiatowa Policji w Wołominie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Wołomin
Ogłoszenie o naborze Nr 136995

Warunki pracy

praca biurowa w systemie jednozmianowym


praca w siedzibie urzędu


praca przy oświetleniu mieszanym


wymuszona pozycja ciała w związku z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej


praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej dobowego wymiaru czasu pracy


narzędzia do pracy-komputer


bariery architektoniczne:brak zainstalowanej windy na I piętro, pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych


brak oznaczeń dla osób niewidomych


brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

Zakres zadań

 • przyjmowanie,ewidencjonowanie i rozdział korespondencji oraz przesyłek
 • wysyłanie korespondencji oraz przesyłek
 • prowadzenie dzienników podawczych komisariatów oraz wydziałów podległych KPP w Wołominie
 • prowadzenie dzienników korespondencyjnych
 • gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie zasobu archiwalnego
 • współpraca z Urzędami Miasta, Sądami, Prokuraturami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • znajomość Ustawy z dnia 21 listopada 2008r.(Dz.U. z 2024r. poz.409)- dostępna w internecie
 • znajomość Zarządzenia nr 920 Komendanta Głównego Policji z dn. 11.09.2008r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz.U. KGP nr16 poz.95 z poź.zm.)-dostępne w internecie
 • znajomość załącznika nr 1 (Instrukcja kancelaryjna) do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 18.01.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011r. nr 14 poz.67)-dostępne w internecie
 • Decyzja nr 160/2018 Komendanta Stołecznego Policji z dn. 27.03.2018r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego "instrukcji w sprawie obiegu dokumentacji jawnej, jednolitych zasad terminowego załatwiania spraw, rozliczania pracowników w Komendzie Stołecznej Policji oraz jednostkach organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendy Stołecznej Policji"-dostępna na stronie internetowej KPP wołomin
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Te oferty mogą Cię zainteresować!

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach

warmińsko-mazurskie, Bartoszyce

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

opolskie, Opole

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi

dolnośląskie, Złotoryja

wczoraj

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz