Strona główna   >   Oferty pracy   >   Inspektor

Inspektor

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, mazowieckie / Warszawa, 2024-03-20

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135304

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych
- przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zakres zadań

 • Obsługuje korespondencję przychodzącą i wychodzącą Wydziału, w tym z zakresu POIiŚ i FEnIKS, rozdziela pisma zgodnie z dekretacją oraz dystrybuuje je do odpowiednich pracowników.
 • Prowadzi elektroniczną ewidencję obiegu korespondencji przychodzącej i wychodzącej Wydziału, w tym z zakresu POIiŚ i FEnIKS.
 • Obsługuje urządzenia biurowe oraz dokonuje zamówień sprzętu i materiałów biurowych dla pracowników Wydziału.
 • Wspiera pracowników przy kserowaniu, kompletowaniu, segregacji i archiwizacji dokumentów, w tym z zakresu POIiŚ i FEnIKS.
 • Przekazuje pracownikom komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne przełożonego.
 • Występuje do ministerstwa właściwego ds. budżetu państwa, finansów publicznych oraz instytucji finansowych z wnioskiem o udostepnienie informacji z rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz pomaga przy generowaniu różnego rodzaju zestawień na potrzeby wdrażania PO IiŚ i FEnIKS.
 • Realizuje zadania związane z podpowierzaniem przetwarzania danych osobowych Beneficjentom, tj. prowadzi rejestr podmiotów, którym udzielono upoważnienia do przetwarzania danych, zbiera informacje od Beneficjentów na temat dalszego podpowierzania i udzielania w tym zakresie informacji do Instytucji Zarządzającej.
 • Realizuje inne zadania zlecone przez przełożonego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość ustawy o działach administracji rządowej
 • Znajomość struktury organizacyjnej Ministerstwa
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Kompetencje: dobra organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skuteczna komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Te oferty mogą Cię zainteresować!

2024-04-17

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

świętokrzyskie, Kielce

2024-04-12

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

mazowieckie, Warszawa

2024-04-02

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

śląskie, Katowice

2024-03-29

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji w Warszawie

mazowieckie, Warszawa