Strona główna   >   Oferty pracy   >   Inspektor

Inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, śląskie / Katowice, 2024-02-05

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 133294

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlanie naturalne i sztuczne, pozycja ciała – siedząca.


Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, skaner i kserokopiarkę, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy.


Na stanowisku pracy występuje permanentna obsługa klienta zewnętrznego (spoza administracji).


Stanowisko pracy w Wydziale Doboru i Szkolenia usytuowane jest na III piętrze bloku A w kompleksie budynków KWP w Katowicach, przy ulicy Lompy 19. Pomieszczenie stanowiska pracy niedostosowane jest dla osób
z niepełnosprawnością ruchową. Blok A jest częściowo dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku znajdują się windy (bez informacji głosowej). Pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze bloku A (przy wejściu głównym), co powoduje konieczność pokonywania dużych odległości oraz otwierania drzwi p.poż. z samozamykaczami. Wejście do kompleksu budynków KWP w Katowicach mieszczących się przy ul. Lompy 19 jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: ruchoma platforma do transportu wózków, brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi, odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych.

Zakres zadań

 • Przyjmuje, segreguje oraz kompletuje korespondencję wpływającą do wydziału, przedkłada naczelnikowi wydziału dokumenty służbowe celem naniesienia dekretacji/podpisu, ewidencjonuje je w dziennikach korespondencyjnych oraz przekazuje referentom do realizacji, prowadzi rejestry pomocnicze związane z obsługą kancelaryjną wydziału w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów.
 • Przygotowuje korespondencję jawną wydziału do wysyłki w celu dystrybucji do adresata, sporządza wykazy na pocztę specjalną oraz dla operatora pocztowego w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów.
 • Obsługuje biurowe programy komputerowe, sieć intranet, pocztę elektroniczną, system faksowo-mailowy oraz SWOP, w celu uzyskania i dostarczenia informacji niezbędnych w toku bieżącej pracy.
 • Zapewnia obsługę organizacyjną interesantów i gości, kieruje ich do referentów spraw, a także łączy rozmowy telefoniczne zgodnie z właściwością.
 • Gromadzi, ewidencjonuje oraz aktualizuje akty prawne oraz zapoznaje z przepisami pracowników i funkcjonariuszy wydziału w celu wsparcia bieżącej pracy wydziału.
 • Sporządza pisma o charakterze kancelaryjno-biurowym na polecenie kierownictwa wydziału, w celu wsparcia bieżącej pracy wydziału.
 • Ewidencjonuje czas pracy, urlopy, absencję i delegacje służbowe, sporządza comiesięczne wykazy należności pieniężnych, w celu dostarczenia aktualnych informacji kierownictwu wydziału i przekazania odpowiednich zestawień do Wydziału Finansów.
 • Zaopatruje pracowników/policjantów wydziału w pieczęcie i stemple celem zagwarantowania ich zgodności ze stanem faktycznym, a także prowadzi ich ewidencję oraz przeprowadza proces ich niszczenia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej
 • Komunikatywność
 • Umiejętność organizowania pracy własnej
 • Samodzielność
 • Umiejętność współpracy i pracy w zespole
 • Rzetelność, dokładność i terminowość
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych
 • Umiejętność obsługi komputera, systemu faksowo-mailowego oraz urządzeń biurowych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa z klauzulą dopuszczalności co najmniej „poufne” albo oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej i uzyskanie poświadczenia do wymaganej klauzuli
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - NIE DOTYCZY TO KANDYDATEK/KANDYDATÓW URODZONYCH 1 SIERPNIA 1972 R. LUB PÓŹNIEJ. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość komputerowych programów biurowych
 • Umiejętność pracy w SWOP
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Te oferty mogą Cię zainteresować!

2024-02-09

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

małopolskie, Kraków

2024-02-09

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

śląskie, Katowice

2024-02-08

Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce

małopolskie, Niepołomice

2024-02-08

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

mazowieckie, Piaseczno