Strona główna   >   Oferty pracy   >   Inspektor

Inspektor

Komenda Miejska Policji w Krakowie, małopolskie / Kraków, 2024-02-02

Komenda Miejska Policji w Krakowie
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 133232

Warunki pracy

Realizacja zadań mających na celu sprawną obsługę i dokumentowanie przebiegu obsługi zgłoszeń alarmowych, praca administracyjno - biurowa, praca w systemie zmianowym 12-godzinnym


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- nietypowe godziny pracy w tym dyżury


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- obsługa urządzeń biurowych: komputer, drukarka, kserokopiarka, telefon, skaner.


- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,


- wymuszona pozycja ciała,


- praca przy sztucznym i naturalnym oświetleniu,


- praca w pomieszczeniu usytuowanym na I piętrze w części budynku nieprzystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • dokonuje sprawdzeń osób, pojazdów i rzeczy w zbiorach informatycznych Policji oraz systemach poza policyjnych w celu zapewnienia policjantom obsługującym interwencje niezbędnych informacji,
 • wymienia informacje pomiędzy Państwowym Ratownictwem Medycznym, Państwową Strażą Pożarną, Strażą Miejską oraz innymi podmiotami w celu sprawnej obsługi zgłoszeń alarmowych,
 • prowadzi i rejestruje pisma w dziennikach korespondencji, celem zapewnienia właściwego ewidencjonowania i obiegu dokumentów w Wydziale Sztab Policji KMP w Krakowie.
 • rejestruje zgłoszenia w aplikacji komputerowej Systemu Wspomagania Dowodzenia KMP w Krakowie oraz na bieżąco aktualizuje i uzupełnia wszelkie informacje w obsługiwanych zgłoszeniach, w celu zapewnienia prawidłowego obiegu informacji
 • prowadzi stały nasłuch radiowy na kanale sprawdzeń, w celu utrzymania łączności z policjantami realizującymi zadania na miejscu interwencji
 • dokumentuje wykonane czynności, podjęte decyzje i otrzymane polecenia w aplikacji SWD w celu właściwej realizacji zadań wynikających z przepisów resortowych i algorytmów postępowania
 • archiwizuje dokumenty w celu przekazania do składnicy akt KMP w Krakowie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • znajomość przepisów ustawy o Policji w zakresie podstawowych zadań i uprawnień Policji
 • znajomość decyzji nr 125 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji
 • znajomość zarządzenia nr 1173 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji
 • umiejętność pracy w zespole, szybkiego działania, analitycznego myślenia, komunikowania się i rozwiązywania problemów
 • znajomość obsługi komputera i szybkiego pisania na klawiaturze, dyspozycyjność
 • posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "poufne" albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "poufne"

Te oferty mogą Cię zainteresować!

wczoraj

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

mazowieckie, Warszawa

2024-02-21

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

mazowieckie, Warszawa

2024-02-09

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

małopolskie, Kraków

2024-02-09

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

śląskie, Katowice