Strona główna   >   Oferty pracy   >   Inspektor

Inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem, małopolskie / Zakopane, 2024-02-02

Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Zakopane
Ogłoszenie o naborze Nr 133246

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu, praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin, wymuszona pozycja ciała, praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Umowa na czas określony zgodnie z Ustawą o Służbie Cywilnej- w przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy w służbie cywilnej umowę zawiera się na czas określony wynoszący 12 miesięcy.


Budynek i pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (wyłącznie podjazd, wejście do budynku oraz pomieszczenie sanitarne na parterze budynku dostosowane są dla osób niepełnosprawnych, brak windy). Pomieszczenie biurowe znajduje się na II piętrze budynku Komendy. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Zakres zadań

 • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz tabel należności sprzętu gaśniczego dla obiektów użytkowanych przez jednostkę,
 • przeprowadzania przeglądów w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w szczególności w zakresie: warunków ewakuacji ludzi i mienia (wymogi techniczno - budowlane, instalacyjne), wyposażenie w sprzęt gaśniczy (jego okresową konserwację) i instrukcję przeciwpożarową oraz znaki i tablice związane z ochrona przeciwpożarową, zachowanie terminowości dokonywania okresowych przeglądów, kontroli badań i pomiarów instalacji i urządzeń technicznych w obiektach, postanowień regulaminu ochrony przeciwpożarowej oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • prowadzenie szkoleń wstępnych dla nowoprzyjętych pracowników, policjantów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymywanie merytorycznej współpracy z właściwą terenowo jednostką państwowej straży pożarnej,
 • prowadzenie dokumentacji pracy związanej z realizowanym zakresem czynności (zgłaszanie przełożonemu wniosków z przeglądów w zakresie ochrony przeciwpożarowej , sporządzanie corocznych planów i harmonogramów pracy),
 • współpraca z etatowym ekspertem do spraw ochrony przeciwpożarowej Wydziału GMT KWP w Krakowie,
 • zgłoszenie przy opracowywaniu planów finansowych dla jednostki potrzeb wynikających z ochrony przeciwpożarowej,
 • organizacja i koordynacja ćwiczeń w zakresie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji w KPP w Zakopanem,
 • kontrola nad stanem opieki lekarskiej nad zdrowiem pracowników a zwłaszcza przeprowadzonych wstępnych, okresowych lub kontrolnych badań lekarskich oraz szczepień, wystawianie skierowań na wykonanie w/w badań i szczepień sprawdzanie ważności orzeczeń lekarskich,
 • prowadzenie rejestrów osób skierowanych na badania (wstępne, okresowe, kontrolne, specjalistyczne) na szczepienia oraz przekazywanie informacji do Wydziału Kadr KWP w Krakowie wykazów osób skierowanych na badania i szczepienia ochronne,
 • analiza faktur wystawionych przez wykonawcę usług medycznych pod względem merytorycznym i finansowym,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z kierowaniem policjantów na komisje lekarskie, sporządzanie przebiegów służby, kart skierowania,
 • sprawdzanie kompletności i poprawności złożonych dokumentów oraz warunków uprawniających do ubiegania się o refundacje kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze ekranowym. Opisywanie faktury pod względem merytorycznym oraz prowadzenie ewidencji złożonych wniosków. Przekazywanie dokumentacji do Wydziału Kadr KWP w Krakowie,
 • sporządzanie planu przewidywanych, faktycznych potrzeb w zakresie badań okresowych, innych zadań finansowanych ze środków medycyny pracy,
 • przyjmowanie dokumentów kandydatów do służby w Policji,
 • koordynowanie prowadzenia dla policjantów rejestrów czynności służbowych, w których zaistniało bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia,
 • wprowadzanie do Systemu SWOP danych dotyczących medycyny pracy oraz szkoleń wstępnych w zakresie p.poż.,
 • sporządzanie spisów akt przekazanych do składnicy akt Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem,
 • sporządzanie rocznej analizy w zakresie p.poż i medycyny pracy,
 • załatwianie bieżącej korespondencji w zakresie p.poż oraz medycyny pracy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji państwowej lub pracy biurowej
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność planowania i organizowania własnej pracy
 • Odpowiedzialność i samodyscyplina
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1994- 1990 oraz treści tych dokumentów- nie dotycz kandydatek/ kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r. 
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do dokumentów "poufne"
 • znajomość pakietu MS Office i urządzeń biurowych
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Te oferty mogą Cię zainteresować!

wczoraj

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

mazowieckie, Warszawa

wczoraj

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

świętokrzyskie, Kielce

2024-02-21

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

mazowieckie, Warszawa

2024-02-09

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

małopolskie, Kraków