Strona główna   >   Oferty pracy   >   Inspektor

Inspektor

SĄD REJONOWY W WIELICZCE, małopolskie / Wieliczka, 2023-09-01

Sąd Rejonowy w Wieliczce

poszukuje osoby do zatrudnienia w ramach umowy na zastępstwo na stanowisko inspektora.

Do zadań wykonywanych na stanowisku inspektora należeć będzie:

  - zakres zamówień publicznych, w szczególności:
 1. bieżące śledzenie przepisów z tego zakresu,
 2. przyjmowanie wniosków o wszczęcie postępowań,
 3. rejestracja wszczętych postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 4. opracowywanie dokumentacji postępowania, w tym:
  • specyfikacji warunków zamówienia,
  • zaproszeń do negocjacji,
  • protokołów postępowania,
  • odpowiedzi na zapytania wykonawców,
  • notatek z posiedzeń komisji przetargowej,
  • pism z informacjami o rozstrzygnięciu postępowań,
 5. przekazywanie wszelkich ogłoszeń wymaganych Ustawą PZP do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie prowadzonego postepowania i BIP Sądu,
 6. przygotowywanie ostatecznej umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu lub w wyniku przeprowadzonych negocjacji w trybach niekonkurencyjnych,
 7. przechowywanie dokumentacji postępowania oraz przekazywanie jej do archiwum,
 8. sporządzanie rocznego planu zamówień publicznych,
  - prowadzenie gospodarki środkami trwałymi i wyposażeniem w szczególności:
 1. zakresie zagospodarowania zbędnego majątku,
 2. przygotowania do likwidacji
  - współpraca z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Sądu, Radcą prawnym

Wymagania niezbędne na stanowisku inspektora ds. zamówień publicznych:
 1. wykształcenie wyższe I stopnia,
 2. znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy (w tym umiejętność interpretacji i stosowania w praktyce przepisów z zakresu zamówień publicznych),
 3. umiejętność weryfikacji dokumentacji przetargowej,
 4. skrupulatność w sporządzaniu dokumentacji,
 5. biegła obsługa komputera (Windows, pakiet biurowy MICROSOFT),
 6. posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych,
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 9. nie może być w stosunku do kandydata prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
Dodatkowym atutem będzie:
 1. Wykształcenie prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne
 2. Doświadczenie w obszarze zamówień publicznych
 3. Znajomość przepisów dotyczących:
  • zasad funkcjonowania sądownictwa oraz prowadzenia gospodarki finansowej sądów,
  • finansów publicznych i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • podstawowych zasad rachunkowości.
  • umiejętność organizacji pracy oraz zarządzania czasem, kreatywność, komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.

Podanie adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Wieliczce, CV, oświadczenie o niekaralności i o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (oświadczenia proszę pobrać ze strony Sądu Rejonowego w Wieliczce Oferty pracy - Konkursy - https://www.wieliczka.sr.gov.pl/index.php?p=m&idg=m2,168,223) prosimy składać osobiście w siedzibie Sądu Rejonowego w Wieliczce, ul. Janińska 25, lub przesyłać na wskazany adres e-mail.

Dokumenty prosimy składać w terminie do 15 września 2023r

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 347-30-17.

W przypadku, wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych w sytuacji poszukiwania kandydatów do zawarcia umów na zastępstwo, należy złożyć dodatkowe oświadczenie (wzór również znajduje się na stronie internetowej sądu).

Te oferty mogą Cię zainteresować!

dzisiaj

SĄD REJONOWY W WIELICZCE

małopolskie, Wieliczka

2023-09-11

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie

śląskie, Jaworzno

2023-08-29

Uniwersytet Wrocławski

dolnośląskie, Wrocław, Plac Uniwersytecki 1