Strona główna   >   Oferty pracy   >   Inspektor

Inspektor

SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, mazowieckie / Warszawa, 2022-09-15

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE

ogłasza konkurs o sygnaturze K-110-26/22 na wolne stanowisko

 

INSPEKTOR

I. Miejsce świadczenia pracy: Sąd Okręgowy w Warszawie

II. Liczba wolnych miejsc na umowę na czas określony: 2

III. Z naszej strony oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stałe godziny pracy 7:00 – 15:00,
 • trzynastą pensję zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz szeroki wachlarz świadczeń socjalnych,
 • zakup ubezpieczenia na życie, opieki medycznej oraz karty sportowej,
 • pakiet szkoleń wewnętrznych oraz zewnętrznych,
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia oraz wiedzy,
 • interesującą, pełną wyzwań pracę w zgranym zespole.

IV. Będziesz odpowiedzialny za:

 • wykonywanie prac administracyjno-biurowych,
 • zarządzanie prawidłowym obiegiem dokumentów i płynnym przepływem informacji,
 • stały kontakt z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie sprawnego funkcjonowania jednostki,
 • sporządzanie i redagowanie oficjalnych pism urzędowych,
 • archiwizacja dokumentów,
 • wykonywanie bieżących zadań zleconych przez Przełożonego.

V. Poszukujemy osoby, która:

 • posiada wykształcenie wyższe,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowaną opinię,
 • nie była karana za przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone wobec niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • posiada zdolność analitycznego myślenia (mile widziane),
 • posiada umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów (mile widziane),
 • posiada umiejętność pracy pod presją czasu – odporność na stres (mile widziane),
 • posiada praktyczną znajomość MS Office (mile widziane).

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Podanie o zatrudnienie na powyższym stanowisku adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie (z zaznaczeniem sygnatury konkursu).
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
 3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 4. Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji.
 5. Pisemne oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na stanowisko protokolanta sądowego.
 7. Mile widziane referencje i opinie od poprzednich pracodawców.

 

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie.

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne wymienione w punkcie VI z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy złożyć w terminie do 19 września 2022 r. osobiście bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego) do:Oddziału Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie
al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa
pok. 407A, IV

 

Uprzejmie informujemy, że oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.Viii. Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. Etapu pierwszego - selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 2. Etapu drugiego - praktycznego sprawdzianu umiejętności;
 3. Etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 17.01.2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 400).

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana w dn. 26 września 2022 r. na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Warszawie wraz z miejscem i terminem  II etapu.

 

IX. Po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:

 • zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych,
 • zostaną umieszczeni na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące od daty zakończenia procedury konkursowej,
 • nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia procedury konkursowej.

Na wniosek osoby, która została wpisana na listę rezerwową lub nie przeszła procedury konkursowej dokumenty zostaną odesłane na wskazany we wniosku adres. Wniosek można składać w terminie do 3 miesięcy od zakończenia procedury

 

X. Unieważnienie konkursu:

Sąd Okręgowy w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
Do udziału w konkursie zapraszamy osoby niepełnosprawne. W budynku istnieją bariery architektoniczne.

 

Te oferty mogą Cię zainteresować!