Strona główna   >   Oferty pracy   >   Inspektor nadzoru robót branży budowlanej w Pionie Technicznym Zarząd Zasobu Komunalnego

Inspektor nadzoru robót branży budowlanej w Pionie Technicznym Zarząd Zasobu Komunalnego

Zarząd Zasobu Komunalnego, dolnośląskie / Wrocław, 2022-12-29

ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO
JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY WROCŁAW
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

Inspektor nadzoru robót branży budowlanej w Pionie Technicznym Zarząd Zasobu Komunalnego
Miejsce pracy: Wrocław
Wymagania niezbędne
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530),
 • wykształcenie: wyższe lub średnie budowlane,
 • staż pracy: co najmniej 4 lata, w tym co najmniej 2 lata w budownictwie,
 • uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej wykonawcze,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
Wymagania dodatkowe
 • znajomość przepisów z zakresu Prawa zamówień publicznych,
 • znajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów techniczno-budowlanych,
 • umiejętność prowadzenia korespondencji urzędowej,
 • znajomość obsługi komputera oraz programów Microsoft Office (Word. Excel),
 • dobra znajomość programu do kosztorysowania NORMA PRO oraz umiejętność posługiwania się programami używanymi w projektowaniu (np. Autocad),
 • przynależność do Izby Inżynierów i Budownictwa,
 • samodzielność, kreatywność, komunikatywność.
Zakres wykonywanych zadań
 • Ustalanie niezbędnego zakresu prac budowlanych w wytypowanych obiektach budowlanych
  do remontu i modernizacji,
 • Przygotowanie wniosków o udzielenie zamówienia, do którego stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wniosków z wyłączeniem stosowania przepisów PZP,
 • Udział w pracach komisji przetargowych,
 • Przygotowanie danych technicznych dotyczących zakresu robót i warunków ich realizacji niezbędnych do opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego,
 • Organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach koordynacyjnych dotyczących zadań realizowanych przez Dział Remontów. Przygotowywanie niezbędnych zaświadczeń i pełnomocnictw dla wykonawców celem zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego,
 • Zgłaszanie robót budowlanych do właściwego organu budowlanego oraz o zakończeniu budowy wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami u Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wrocławia,
 • Dokonywanie merytorycznej oceny zawartości dokumentacji technicznej (projektu budowlanego i/lub projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, ekspertyzy technicznej, orzeczenia technicznego),
 • Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad zleconymi robotami budowlanymi oraz bieżąca kontrola kosztów nadzorowanych budów pod kątem nie przekroczenia wartości umownej oraz środków przeznaczonych na dane zadanie, jak też kontrola prawidłowości fakturowania robót wykonanych. Kompletowanie niezbędnej dokumentacji do faktur przejściowych i końcowych dostarczonych przez wykonawców oraz ich sprawdzenie pod względem merytorycznym.
 • Reprezentowanie inwestora na budowie, podlegającym na kontrolowaniu zgodności realizacji prowadzonych robót z dokumentacją techniczną, pozwoleniem na budowę, warunkami umownymi, aktualnie obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • Sprawdzanie poprawnego sporządzania przez wykonawcę dokumentacji rozliczeniowej po odbiorze danego remontu zgodnie z opracowanymi i wdrożonymi do stosowania procedurami,
 • Prowadzenie korespondencji w sprawach wynikających z działalności Działu zgodnie
  z obowiązującymi w ZZK zasadami,
 • Wykonywanie uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonych przez wykonawców robót, usług lub dostawców urządzeń i wyposażenia,
 • Udział w komisjach odbiorach przy dokonywaniu sprawdzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ekspertyz/orzeczeń technicznych i inwentaryzacji budowlanych sporządzonej przez wykonawców w oparciu o zawarte umowy na prace projektowe oraz obowiązek czynnego udziału
  w pracach komisji odbiorowych,
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 • Miejsce pracy: budynek Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu – ul. Grabiszyńska 257, 52-402 Wrocław,
 • Stanowisko pracy: praca stacjonarna przy komputerze powyżej 4 h dziennie, praca w terenie
 • Przewidywany termin zatrudnienia: I kwartał 2023 r.
Wymagane dokumenty
 • list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
 • życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej opatrzony własnoręcznym podpisem,
 • kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie – opatrzone własnoręcznym podpisem,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną mają obowiązek dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz dokumenty potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie


Te oferty mogą Cię zainteresować!