Strona główna   >   Oferty pracy   >   Inspektor

Inspektor

SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, mazowieckie / Warszawa, 2023-02-21

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE
ogłasza konkurs o sygnaturze K-111-4/23 na wolne stanowisko


INSPEKTOR


I. Miejsce świadczenia pracy: Sąd Okręgowy w Warszawie

II. Liczba wolnych miejsc na umowę na czas określony: 1

III. Z naszej strony oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stałe godziny pracy 7:00 – 15:00,
 • wynagrodzenie po podpisaniu umowy o pracę na czas określony: 3.798,00 zł brutto, po ukończonym stażu urzędniczym i podpisaniu umowy o pracę na czas nieokreślony: 4.198,00 zł brutto,
  trzynastą pensję zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz szeroki wachlarz świadczeń socjalnych,
 • zakup ubezpieczenia na życie, opieki medycznej oraz karty sportowej,
 • pakiet szkoleń wewnętrznych oraz zewnętrznych,
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia oraz wiedzy,
 • interesującą, pełną wyzwań pracę w zgranym zespole.

IV. Będziesz odpowiedzialny za:

 • wykonywanie prac administracyjno-biurowych,
 • zarządzanie prawidłowym obiegiem dokumentów i płynnym przepływem informacji,
 • stały kontakt z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie sprawnego funkcjonowania jednostki,
 • sporządzanie i redagowanie oficjalnych pism urzędowych,
 • zarządzanie prawidłowym obiegiem dokumentów i płynnym przepływem informacji,
 • archiwizacja dokumentów,
 • wykonywanie bieżących zadań zleconych przez Przełożonego.

V. Poszukujemy osoby, która:

 • posiada wykształcenie wyższe,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowaną opinię,
 • nie była karana za przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone wobec niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • posiada zdolność analitycznego myślenia (mile widziane),
 • posiada umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów,
 • posiada umiejętność pracy pod presją czasu – odporność na stres,
 • posiada praktyczną znajomość MS Office.

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Podanie o zatrudnienie na powyższym stanowisku adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie (z zaznaczeniem sygnatury konkursu).
 2. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
 3. Kserokopia dyplomu ukończenia szkoły.
 4. Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji.
 5. Pisemne oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. W przypadku przekazywania danych osobowych innych niż wskazanych w kwestionariuszu, np. zawartych w dokumentach innych niż wymienionych w ogłoszeniu o konkursie – pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 7. Mile widziane referencje i opinie od poprzednich pracodawców.

 

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie.

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne wymienione w punkcie VII, z zaznaczeniem sygnatury konkursu, należy złożyć w terminie do 10 marca 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) do:Oddziału Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie
al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa
pok. 407A, IV

 

Uprzejmie informujemy, że oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.VIII. Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. Etapu pierwszego - selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 2. Etapu drugiego - praktycznego sprawdzianu umiejętności;
 3. Etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 17.01.2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 400).

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana w dniu 17 lutego 2023 r. na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Warszawie wraz z miejscem i terminem II etapu.


IX. Po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:

 • zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych,
 • zostaną umieszczeni na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące od daty zakończenia procedury konkursowej,
 • nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia procedury konkursowej.

Dokumenty można odbierać w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie w pokoju nr 407A na IV piętrze.

 

X. Unieważnienie konkursu:

Sąd Okręgowy w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
Do udziału w konkursie zapraszamy osoby niepełnosprawne. W budynku istnieją bariery architektoniczne.

 

Te oferty mogą Cię zainteresować!

2023-03-13

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce

mazowieckie, Ostrołęka

2023-03-13

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

mazowieckie, Warszawa

2023-03-11

Komenda Powiatowa Policji w Chełmnie

kujawsko-pomorskie, Chełmno

2023-03-11

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu

opolskie, Opole