Strona główna   >   Oferty pracy   >   Archiwista

Archiwista

SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, mazowieckie / Warszawa, 2022-09-15

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE

ogłasza konkurs o sygnaturze K-110-27/22 na wolne stanowisko

 

ARCHIWISTA

I. Miejsce świadczenia pracy: al. „Solidarności” 127

II. Liczba wolnych miejsc na umowę na czas określony: 2

III. Z naszej strony oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stałe godziny pracy 7:00 – 15:00,
 • zdobycie cennego doświadczenia,
 • ciekawą i odpowiedzialną pracę,
 • prestiż związany z pracą w największym sądzie w Polsce i w jednym z największych
  w Europie,
 • trzynastą pensję zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych,
 • zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej czy karty sportowej.

IV. Będziesz odpowiedzialny za:

Prowadzenie i wykonywanie czynności należących do zakresu działania archiwum zakładowego,
w szczególności:

 • współpracę z komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowywania dokumentacji przekazywanej do archiwum zakładowego,
 • przyjmowanie dokumentacji spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego na podstawie spisów zdawczo odbiorczych,
 • przechowywanie i zabezpieczenie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej pełnej ewidencji
  w formie papierowej i elektronicznej,
 • udostępnianie zgromadzonej dokumentacji osobom upoważnionym,
 • przygotowanie do przekazania i przekazywanie materiałów archiwalnych do miejscowo właściwego archiwum państwowego,
 • przygotowywanie dokumentacji do brakowania, udział w komisyjnym brakowaniu i przekazanie wybrakowanej dokumentacji do zniszczenia.

V. Poszukujemy osoby, która posiada:

 • wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny,
 • ukończony kurs dla archiwistów,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • pełną zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowana opinia,
 • kandydat nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i nie może być prowadzone wobec kandydata postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Podanie o zatrudnienie na powyższym stanowisku adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie (z zaznaczeniem sygnatury konkursu).
 2. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Sądzie Okręgowym
 3. w Warszawie.
 4. Kserokopia dyplomu ukończenia szkoły.
 5. Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji.
 6. Pisemne oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane
 7. z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 8. W przypadku przekazywania danych osobowych innych niż wskazanych w kwestionariuszu, np. zawartych w dokumentach innych niż wymienionych w ogłoszeniu o konkursie – pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie.

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne wymienione w punkcie VI z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy złożyć w terminie do 19 września 2022 r. osobiście bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego) do:Oddziału Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie
al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa
pok. 407A, IV

 

Uprzejmie informujemy, że oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.Viii. Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. Etapu pierwszego - selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 2. Etapu drugiego - praktycznego sprawdzianu umiejętności;
 3. Etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 17.01.2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 400).

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana w dn. 26 września 2022 r. na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Warszawie wraz z miejscem i terminem II etapu.

 

IX. Po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:

 • zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych,
 • zostaną umieszczeni na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące od daty zakończenia procedury konkursowej,
 • nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia procedury konkursowej.

Na wniosek osoby, która została wpisana na listę rezerwową lub nie przeszła procedury konkursowej dokumenty zostaną odesłane na wskazany we wniosku adres. Wniosek można składać w terminie do 3 miesięcy od zakończenia procedury

 

X. Unieważnienie konkursu:

Sąd Okręgowy w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
Do udziału w konkursie zapraszamy osoby niepełnosprawne. W budynku istnieją bariery architektoniczne.

 

Te oferty mogą Cię zainteresować!

dzisiaj

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

mazowieckie, Warszawa

2022-09-28

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu

podkarpackie, Jarosław

2022-09-27

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku

śląskie, Kłobuck

2022-09-27

Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie

świętokrzyskie, Staszów